كاهش23 درصدیبارندگیدرگلستان

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری از آمادگي این شرکت درراستایافزایشتولیددرسالجاریخبرداد.ابراهیمپیراموندرنشست عملیاتی این ش//رکت در ایس//تگاه تزریق گاز آغاجاری با تشکر از تالش همکاران ش//رکت برای تحقق صددرصدی برنامه تولید در سال گذشته اظهار داشت: عالوه بر تولید نفت، تولید گاز خشک و مایعات گازی و نفتا از تولیدات شرکت آغاجاری در سال گذشته محقق شد. وی به برنامههای ساخت داخل این شرکت اشاره کرد و گفت: اقدامات مهمی در این شرکت برای حمایت از ساخت داخل صورت گرفت که از جمله آن تغییر سیستم فیلتراسیون هوای ورودی توربین سوالر واحد رامشیر (VASCAZIN) به سیستم TAKE)ک//شخ ‪AIR IN‬ ( برای نخستین بار در مناطق نفتخیزجنوببودهاست.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن گفت: بنگاههاي کوچک و متوسط عامل جذب، اشتغال و آموزش نیروي کار ماهر هستند .

احمد علی شهیدی در خصوص نقش بنگاههای کوچک اقتصادی در جوامع امروزی گفت: بنگاههای کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادالنه درآمد، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تلقی میشوند .

وی در ادامه بیان کرد: فراهم کردن بسترهای مناسب برای کار آفرینی و نوآوری در جذب و هدایت سرمایهها در مسیر توسعه اقتصادی کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد .رییس هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی گیالن در خصوص جایگاه و اهمیت صنایع کوچک گفت: بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوس//ط در فراهم کردن بس//تر مناسب براي نوآوري و افزایش صادرات نقش مهمي دارند و عامل جذب، اشتغال و آموزش نیروي کار ماهر هستند و این در حالی است که تامین نیروي انساني متخصص براي شرکتهاي بزرگ توسط شرکتهاي کوچک و متوسط صورت مي گیرد.

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایگلستانازکاهش23 درصدیبارندگیازابتدایسالآبیجاریتاپایاناردیبهشتماهدرمقایسهبا سالگذشتهوکاهش41 درصدینسبتبهدورهشاخصبلندمدتدراستانخبرداد.علینظریافزود:میزانبارندگیاردیبهشتماه سالجاریدرمقایسهباسالگذشتهکاهش21 درصدونسبتبهشاخصبلندمدتکاهش71 درصدیرانشانمیدهد.ویتصریح کرد: جریان رودخانهها از مدت مهرماه تاکنون، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره 8/67وس درصد کاهش و در حوضه گرگانرود نیز 4/51 درصدکاهشداشتهاست.نظریافزود:ذخیرهآبخوانهایکمعمقاستاندراردیبهشتسالجاریدرمقایسهبااردیبهشتسال گذشته11/21 میلیون مترمکعب افزایش ودر مقایسه با متوسط52 سال گذشته71/311 میلیون مترمکعب کاهش نشان میدهد. همچنین ذخیره آبخوانهای عمیق استان نیز در اردیبهشتماه سالجاری در مقایسه با اردیبهشتماه سال گذشته38/02 میلیون مترمکعبودرمقایسهبامتوسط51 سالگذشته15/43 میلیونمترمکعبکاهشنشانمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.