شورای شهر پنجم اراک، شهرداری صاحب سرمایهای را تحویل میگیرد

Jahan e-Sanat - - News -

به منظور زنده نگهداش//تن یاد و خاطره رش//ادتهای زنان ایثارگر، مدیرعامل آبفای گیالن با حضور مشاور امور ایثاگران و مشاور امور زنان و خانواده از همسران و دختران شهدا آبفای گیالن تجلیل کرد.سید محسن حسینی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر که روز مقاومت ایثار و پیروزی نامگذاری شده، این پیروزی را حاصل فداکاریها و از خودگذشتگیهای فرزندان این کش//ور دانست و افزود: فتح خرمشهر، اوج عزت، ایثار، پیروزی و غرور ملی اس//ت .وی همچنین خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی مرهون دالورمردیها و ایثارگریهای مردان و زنان بزرگی است که شکوه و سربلندی را برای مردم این سرزمین به ارمغان آوردند و امیدواریم به یاری خدا ادامهدهنده راه این عزیزان باشیم.

شهرداراراکگفت:شهرداریهیچگونهبدهینداردوباسرمایهایباالبهشورایپنجمکالنشهر اراک واگذار میشود.محمدابراهیم عباسی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در مجتمع آفتاب شهر اراک عنوان کرد: شهرداری اراک در آغاز استقرار شورای شهر چهارم با بدهکاری مواجه بود اما امروز با سرمایهای مناسب به شورای پنجم تحویل داده میشود.وی افزود: یکی از بزرگترینسرمایههایشهرداریاراکمجتمعآفتابدرمساحتیبهوسعت52 هزارمترمربع است که در قالب مجتمع تجاری و پارکینگ در مرکز شهر اراک قرار دارد و مالکیت کامل آن با شهرداری است که ارزش مالی باالیی دارد.شهردار اراک با اشاره به حضور اعضای متخصص در شورای شهر چهارم اراک گفت: همه تخصصهای مورد نیاز یک شهر در شورای چهارم تجمیع و شهرداری نیز از این ظرفیت به خوبی بهرهمند شد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییرات گسترده در سازمانهای زیرمجموعه شهرداری اراک بیان کرد: شهرداری اراک امور خود را براساس برنامهریزی و تغییرات منطقی پیش میبرد اما یکی از موثرترین اقدامات انجام شده، شناسنامهدار شدن سازمانهای تابعه شهرداری اراک است. عباسیتصریحکرد:درچهارسالگذشتهبرخی سازمانهایزیرمجموعهشهرداریاراکفاقدچارتسازمانیبودندکهبهواسطهتالشها و بررسیهای صورتگرفته چارت تفصیلی و ساختار سازمانی برای سازمانها تعریف شد.وی افزود: ساختار سازمانی تعریفشده، تعداد جذب نیرو و تخصصهای مورد نیاز شهرداری نیز مشخص است و براساس قانون عمل میشود.شهردار اراک در خصوص فضای شهر پس از انتخابات اظهارکرد:بهمنظورتبلیغاتانتخاباتیفضاهاوبنرهایموردنیازدرشهرنصبشدواطالعرسانیهایالزمبهمنظورکاهشکمترینآسیببه فضای شهری نیز به نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت.وی همچنین از عقد قرارداد با یکی از شرکتهای خودروساز خبر داد و افزود: به واسطه این قرارداد ناوگان حملونقل عمومی و اتوبوسرانی به روز میشود.عباسی ضمن اشاره به حضور پررنگ مردم در انتخابات92 اردیبهشتماه و تبریک به منتخبان شورای اسالمی شهر اراک، از خدمات شورای شهر چهارم تقدیر کرد و گفت: شهر اراک در چهار سال اخیر با حمایت شورایشهرتوفیقاتمناسبیراکسبکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.