بازپسگیری سهم پایتخت از درآمدهای مالیاتی

Jahan e-Sanat - - News -

محسن هاشمی نفر اول انتخابات شورای شهر تهران معتقد است راهکارهایی وجود دارد تا باغهای تهران فروخته و نابود نشوند و البته شهر هم درآمد داشته باشد؛ گرفتن سهم پایتخت از درآمدهای مالیاتی.

وی در ای//ن باره میگوید: در حال حاضر جمعیت تهران هش//ت و نیم میلیون نفر اس//ت که در سناریوهای مختلف رشد جمعیتی تا سال 1430 ممکن است به 11 میلیون نفر برسد، اما مشکل، تزاحم جمعیتی در اقمار تهران است، مجموع جمعیت استانهای تهران و البرز )کرج( در حال حاضر بیش از 15 میلیون نفر اس//ت که این رقم ممکن اس//ت در 20 سال آینده به 25 میلیون نفر برس//د، یعنی بخش عمده افزایش جمعیت نه در تهران بلکه در حومه و اقمار تهران رخ خواهد داد که مهمترین چالش این رخداد موضوع حمل ونقل عمومی و آسان حاشیه و حومه به مرکز است. یکی از راههایی که در کشورهای توسعهیافته برای تراکمزدایی از کالنشهرها به کار میرود، تقویت حومه و اقمار شهری است. بخش بزرگی از ترافیک و آلودگی هوا و س//ایر مش//کالت نظیر اتالف وقت و انرژی برای تردد به مرکز شهر یا قطبهای خاص اقتصادی، اداری و فرهنگی- تفریحی در شهر تهران است، در صورتیکه این مراکز در نقاط مختلف ش//هر و حتی حومه و اقمار ش//هر توزیع شود، طبیعتا بسیاری از این مشکالت با کاهش تردد کمتر میشود و از سوی دیگر رونق و کسب و کار نیز بهجای ازدحام در بخش کوچکی از شهر، در سراسر شهر رشد مییابد.

وی در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای ادامه فروش شهر وجود دارد به پایگاه خبری وزارت راه میگوید: مس//اله نخست در تهران در شرایط فعلی آلودگی هواست که باید برای حل آن برنامه داشت. عمده منشأ آلودگی هوا نیز استفاده از سوختهای فسیلی برای حملونقل و گرمایش محیطی است که برای هر دو این موضوعات باید برنامه داشت. در حوزه حملونقل جایگزینی حملونقل ریلی انبوه بر )مترو( به جای خودروهای شخصی و بخشی از ناوگان دیزلی راهحلی بهینه است و در حوزه گرمایش نیز استفاده از انرژی الکتریکی به جای فسیلی از چند جهت مناسب است؛ نخست از میزان آالیندگی هوا به نحو محسوسی میکاهد، دوم بهرهوری انرژی را با توجه به کارایی پایین سیستمهای گرمایشی خانگی و تجاری افزایش میدهد و س//وم با جمعآوری خطوط پرخطر گاز از درون شهر، میزان ایمنی شهروندان بر اثر سوانح و بهخصوص در زمان زلزله و بحرانها افزایش مییابد.

هاشمی میافزاید: اما در موضوع فروش شهر، بارگذاری منفی و تراکمفروشی نامناسب یکی از اقداماتی است که دقیقا برخالف توسعه پایدار شهر است. توسعه پایدار متکی به درآمد پایدار است و درآمد پایدار ناشی از عوارض و مالیات واقعی است که مورد مصرف آن متناسب با تحقق درآمد باشد. طبیعی است اگر قرار باش//د تهران به شهر زندگی تبدیل شود باید از باقیمانده باغات و فضای سبز تهران با دقت حراست شده اجازه نابودی بیشتر را نداد و جایگزین درآمد ناشی از تراکمفروش//ی و بارگذاری نامناسب، به درآمد پایدار ناشی از عوارض ارزش افزوده و کسب و کار در شهر پرداخت. اگر قرار است در فرآیند نوسازی تهران ساختوسازی صورت گیرد قطعا این ساختوساز باید به سوی نوسازی بافتهای فرسوده و مناطق مثبت برای بارگذاری هدایت شود و این هدایت زمانی ممکن است که ما اجازه احداث برجها و ساختمانهای بلندمرتبه را در باغات و مناطق با بارگذاری منفی و خارج از طرح تفصیلی ندهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.