كلیهخطوطتحتپوششمنطقه8عملیاتبهالنچر-رسیورمجهزشد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران از افتتاح تصفیهخانه مس//کن مهر شهر صفادشت در نیمه اول سالجاری خبر داد. منصور جنتی گفت: جمعیت تحت پوشش آن حدود 50 هزار نفر است که بخشی از آن با 95 درصد پیشرفت به زودی افتتاح خواهد شد.وی افزود: فرآیند تصفیه فاضالب در این تصفیهخانه از طریق هوادهی گسترده با قابلیت حذف بیولوژیکی نیتروژن و فسفر است. در سطح شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران این سومین تصفیهخانه فاضالب طی دو سال است که به بهرهبرداری میرس//د.جنتی تصریح کرد: تاثیر نامطلوب زیست محیطی ناشی از دفع نادرست فاضالبهای شهری و صنعتی ضمن آلودگی آبخوانها، در چرخه طبیعی آب نیز اختالل ایجاد خواهد کرد، از سوی دیگر به دلیل گسترش بیماریها ایجاب میکند تا به منظور حفظ سالمت و پیش//گیری از بروز اختالل در چرخه آب، فاضالبها به نحو مطلوب جمعآوری، تصفیه و به چرخه طبیعی بازگردانده شوند.

معاون عملیات خطوط لوله منطقه 8 عملیات انتقال گاز از نصب موفقیتآمیز النچر- رسیور در خط انتقال 20 اینچ تقویتي خوي خبر داد.میرصفي میرشجاعي با اعالم این خبر گفت: با نصب النچر- رسیور در انشعاب خط 20 اینچ تقویتي خوي به طول 23 کیلومتر، ضمن پایداري انتقال گاز و افزایش ضریب اطمینان خطوط لوله، کلیه خطوط تحت پوشش منطقه 8 عملیات نیز به النچر- رسیور مجهز شد.میرشجاعي افزود: به منظور پایداري انتقال گاز، ضرورت دارد پیگراني خطوط به صورت دو ساالنه انجام شود تا رسوبات و مواد زائد موجود در داخل لوله، از جمله دوده، آب و سایر موارد از طریق عملیات پیگراني تخلیه شود، از این رو نیروهاي عملیاتي منطقه با تالش شبانهروزي خود موفق شدند در کمترین زمان ممکن، متعلقات النچر- رسیور را نصب کرده و سحرگاهان گاز را با موفقیت تزریق کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.