لزوم توسعه تفاهم و همدلی در محیطهای اداری

Jahan e-Sanat - - News -

روستایمنیعات2 شهرستانخرمشهرازآبشربپایداروبهداشتی بهرهمندشد.مدیرامورآبفایروستاییشهرستانخرمشهرگفت:روستای منیعات2 تعداد52 خانوارباجمعیتیبالغبر051 نفرراتحتپوششدارد. علی حزباوی افزود: آبرسانی به روستای منیعات2 در قالب پروژه مشخص تعریفشدهبودکهتوسطپیمانکارنیمهکارهرهاشدوآبرسانیبهاینروستا متوقفباقیماند،اینموضوعموجبشدساکنانروستایمنیعات2بامشکل جدی کمبود آب مواجه شوند.وی ادامه داد: تا پیش از اجرای پروژه آبرسانی به این روستا، آب شرب مورد نیاز مردم از انتهای خط انتقال آب صنایع فوالد کاوه تامین میشد که همواره قطع بود و در آخرین مورد بیش از52 روز اهالی این روستا با کمآبی شدید مواجه شدند.

اولین جلس//ه شورای فرهنگی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیالن با حضور مدیر کل، معاونان، روسای ادارات کاال، مسافر، امور اداری، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج و روابط عمومی اداره کل در دفتر مدیر کل برگزار شد.

نازککار، مدیر کل راهداری وحملونقل جادهای اس//تان و رییس ش//ورای فرهنگی اداره کل در این نشست طی سخنانی گفت: ما امنیت و آرامش امروزمان را مدیون خون ش//هدا هس//تیم و باید به آرمانهای این عزیزان که همان حفظ ارزشها و ش//عائر نظام مقدس جمهوری اسالمی است، پایبند باشیم.وی افزود: شکلگیری شورای فرهنگی در سطح ادارات و تقسیمبندی آن به زیرشاخههایی نظیر اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و حجاب و عفاف نشاندهنده اهمیت این مقوله به عنوان یک امر تاثیرگذار در سطح جامعه به ویژه در محیطهای اداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.