امضای توافقنامه سهجانبه راهگذر خلیجفارس- دریای سیاه

Jahan e-Sanat - - News -

پای/گاه وزارتراه- توافقنام//ه چگونگی فعالس//ازی راهگذر خلیجفارس/ دریای سیاه توس//ط روسای راهآهن ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان در شهر تفلیس، پایتخت این کشور امضا شد. این توافق پس از گفتوگو و تبادل نظر پیرامون ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و هماهنگی تسهیل انتقال کاال توسط سعید محمدزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی و رییس راهآهن ایران، بختادزه و قربانف رییسان راهآهن گرجستان و جمهوری آذربایجان امضا شد.

در این نشست که با برنامهریزی سفارت جمهوری اسالمی ایران در گرجس//تان برگزار شد، طرفین بر همکاری و اجرای برنامههای مشترک سه کشور و زودتر عملیاتی شدن راهگذر تاکید کردند.

معاون وزیر راهوشهرسازی در جریان مذاکرات بر اهمیت استفاده هماهنگ و برنامهریزی ش//ده از توانمندیهای س//ه کش//ور برای فعالکردن راهگذر خلیجفارس- دریای س//یاه و ضرورت توس//عه زیرس//اختها در مراح//ل بعدی این طرح بینالملل//ی تاکید کرد. وی همچنین گفت با بهرهبرداری از این راهگذر نه تنها سه کشور مشارکتکننده، بلکه تمام کشورهای مسیر و شرکتهایی که از آن استفاده میکنند، از منافع ناشی از جمله کاهش هزینهها و تسریع در انتقال بار بهرهمند خواهند شد.

محمدزاده همچنین پیشنهاد کرد برای هماهنگی بیشتر میان طرفین و تس//ریع امور مرتبط، اتاق مش//ترکی در تهران تاس//یس ش//ود که با استقبال نمایندگان آذری و گرجی روبهرو شد. تعیین تعرفهه//ا و انتقال کاال با خطوط ریلی و جادهای در مس//یر رفت و برگش//ت اروپا به خلیجفارس و سپس هند نیز از محورها و اولویت اصلی این راهگذر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.