شبکهمخابراتوروشناییشهرکصنعتیمامونیهبهبهرهبرداریرسید

Jahan e-Sanat - - News -

باهمتوتالشمسووالنشرکتشهرکهایصنعتیاستانمرکزی،شبکهمخابراتوروشناییشهرکهایصنعتیمامونیهوزاویه به بهرهبرداری رسید. مصطفی آمره، مدیر عامل با اعالم این خبر افزود: شبکه مخابرات مامونیه به طول7 کیلومتر هماینک دارای005 شماره است که توان ارتقای تا دو هزار شماره تلفن را داراست و برای تکمیل آن دو میلیارد 700و میلیون ریال هزینه شده است.وی افزود: همچنین برای روشنایی بلوار ورودی شهرک صنعتی ساوه به طول یک و نیم کیلومتر، دو میلیارد ریال و برای روشنایی شهرک زاویه به طول هشت کیلومتر بالغ بر01 میلیارد ریال هزینه شده است. آمره در ادامه اضافه کرد: برای بهسازی روشنایی شهرکهای شهید بابایی به طول چهار و نیم کیلومتر و شهرک صنعتی پرندک به طول چهار و نیم کیلومتر به ترتیب057 500و میلیون ریال اعتبار هزینه شده است. وی افزود: همچنین برای شبکه روشنایی بلوار ورودی شهرک صنعتی خرمدشت به طول 350 متر، 650 میلیونریالهزینهشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.