بهرهمندیگازگلستانازمرز925 هزارخانوارگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

صفرعلی جمال لیوانی گفت: در راستای توسعه گازرسانی درسطح استان درحال حاضر تعداد خانوار بهرهمند از گاز طبیعي استان از مرز 529 هزار فراتر رفته است. وی افزود: درحال حاضر تعداد 529 هزار و 354 خانوار استان مشترک گاز هستند که از این میزان حدود91 هزار 520و خانوار درسال گذشته به جمع مشترکین شرکت اضافه شدند. جمال لیوانی تصریح کرد: درحال حاضر خانوار تحت پوشش گاز شرکت در بخش شهری صددرصد و در بخش روستایی 93 درصد است. وی در ادامه گفت: در گلستان تاکنون به 29 شهراستانو918 روستا،545 واحدصنعتیعمدهو46 جایگاه CNG گازرسانی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.