فروش سهام يك شركت گازی

Jahan e-Sanat - - News -

شركتگازپرومقراردادفروشساالنه01 ميلياردمترمكعب گازباشركتبسفرگازتركيهتاسال0302 عقدكردهوشريك عمده اين شركت تركي محسوب ميشود. به گزارش سنا، دو شركت روسي و تركيهاي پيش از اين نيز در مورد بهاي گاز صادرات//ي اختالف پيدا كردهاند و به دنبال اصرار بس//فر گاز براي اخذ تخفيف 5/10 درصدي از روسيه، گازپروم به دادگاه داوري استكهلم شكايت كرد.شركت روسي گازپروم تصميم به فروش سهام خود در بسفر گاز از بزرگترين شركتهاي گازي تركي//ه گرفته و به اين ترتيب حض//ور خود را در بازار داخلي اين كشور به شدت كاهش ميدهد.روزنامه كامرسانت چاپ مسكو روز چهارشنبه نوشت: گازپروم تصميم به خروج از بازار گاز داخلي تركيه گرفته و آلكس//اندر مدوديف معاون اين شركت اعالم كرده، فروش سهام 40 درصدي بسفر گاز را در دستور كار قرار داده است. گازپروم سال 2009 اين سهام را براي افزايش حضور و مشاركت خود در بازار گازي تركيه خريداري كرده بود و حتي قصد داش//ت اين س//هم را به 71 درصد برساند. روزنامه روسي نوشت: آنكارا شرايطي را فراهم كرده تا صادرات گازپروم به ش//ركتهاي غيردولتي تركيه با بهاي پايينتر از گاز شركت دولتي بوتاس تركيه فروخته شود. تركيه پس از آلمان بزرگترين واردكننده گاز از روسيه است. بر اساس آمارها، تركيه ساالنه حدود 30 ميليارد مترمكعب از مجموع 50 هزار مترمكعب گاز مورد نياز ساالنه خود را از روسيهواردميكند.گازپرومسال6102 هرهزارمترمكعبگاز رابهبهاي062 دالربهتركيهصادرميكرد،اماشركتهايگاز خصوصي اين كشور خواستار تخفيف بيشتر بوده و چند دور مذاكرهبرايسال7102 نيزبينتيجهماند.روزنامهكامرسانت پيشتر در اين باره نوشت: در شرايطي كه روابط روسيه و تركيه رو به بهبودي گذاشته، گازپروم روسيه عليه شركتهاي گاز تركيهاي به دادگاه استكهلم شكايت كرده است. به نوشته اين روزنامه، گازپروم اكسپورت زيرمجموعه گازپروم، شكايتنامه خود را عليه شركتهاي »آكفل گاز« ،»انركو انرژي«، »آوراسيا گاز«، »بسفرس گاز« ، »شل«، »باتيهاتي« و »كيبار انرجي« تركيه تنظيم كرده است.گازپروم از خط لوله گاز بالكان ساالنه حدود 10 ميليارد مترمكعب گاز در اختيار اين شركتها قرار ميدهد.شركتگازپرومهمچنينساالنهبيشاز71 ميليارد مترمكعب گاز به ش//ركت دولت//ي بوتاس گاز تركيه تحويل ميدهد. به نوشته روزنامه روسي، گازپروم عليه اين شركت دولتي تركيه نيز شكايت كرده و دو طرف اختالفات خود را درباره بهاي گاز صادراتي در دادگاه مطرح كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.