اكسيرسال59 شفافشد

Jahan e-Sanat - - News -

داروس//ازي اكس//ير اطالعات و صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفندماه5931 راباسرمايه054 ميلياردريال،بهصورتحسابرسيشده منتشر كرد. شركت داروسازي اكسير در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به 30 اس//فندماه ،1395 مبلغ 352 ميليارد و 464 ميليون ريال س//ود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ 784 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل 44 درصد كاهش نشان ميدهد. »دلر« سود انباشته پايان دوره را مبلغ 353 ميليارد و 157 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 208 ميليارد و 11 ميليون ريال و س//ود به ازاي هر سهم را يكهزار و 387 ريال اعالم كرد. همچنين اين شركت، افزايش سود خالص شركت نسبت به گزارش حسابرسينشده، مربوط به برخورداري شركت از شرايط معافيت تبصره 7 ماده 105 قانون مالياتهايمستقيمرادليلتغييرواقعيدورهمنتهيبه03 اسفند5931 )حسابرسيشده( نسبت به اطالعيه پيشين اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.