سوديكهزارو668 ريالي»شامال«

Jahan e-Sanat - - News -

شركت معدني امالح ايران اطالعات و صورتهاي مالي سال منتهي ب//ه 30 اس//فندماه 1395 را با س//رمايه 210 ميليارد ري//ال، به صورت حسابرسيشده منتشر كرد. شركت معدني امالح ايران در دوره 12 ماهه س//ال مالي منتهي به 30 اس//فندماه ،1395 مبلغ 391 ميليارد و 802 ميليون ريال سود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ يكهزار و 866 ريال س//ود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل سه درصد كاهش نشان ميدهد. »شامال« سود انباشته پايان دوره را مبلغ 406 ميليارد و 396 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 405 ميليارد و 942 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را يكهزار و 933 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.