عملكرد3ماهه»بكهنوج«

Jahan e-Sanat - - News -

توليد برق ماهتاب كهنوج اطالعات و صورتهاي مالي سال منتهي به 30 ديماه6931 راباسرمايه336 ميلياردريال،بهصورتحسابرسينشده منتشر كرد. شركت توليد برق ماهتاب كهنوج در دوره سه ماهه منتهي به 31 فروردينماه ،1396 مبلغ 203 ميليارد و 972 ميليون ريال سود خالصشناساييكردوبرايناساسبههرسهم223 ريالسوداختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 38 درصد افزايش نشان ميدهد. »بكهنوج« سود انباشته پايان دوره را مبلغ 371 ميليارد و 133 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 31 فروردينماه ،1395 سود خالص را مبلغ 147 ميليارد و 692 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 233 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.