عرضه 100 درصدي جوجه يكروزه در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News - تاالر نقرهاي

رييس انجمن جوجه يكروزه با بيان اينكه تا 10 تيرماه 20 درصد جوجه ي//كروزه توليد اعضاي اين انجمن در بورس كاال عرضه خواهد ش//د، گفت: به مرور كل توليد اين انجمن براي تنظيم بازار مرغ در بورس عرضه ميشود. به گزارش مهر، س//عيد اصغري فرد با بيان اينكه تا دهم تيرماه امس//ال 20 درصد جوجه ي//كروزه توليد اعضاي اي//ن انجمن در بورس كاال عرضه خواهد ش//د، گفت: به م//رور كل تولي//د اين انجمن براي تنظي//م بازار مرغ در بورس عرضه ميش//ود. وي اظهار داش//ت: هدف انجمن، ورود و معامل//ه كل جوج//ه ي//كروزه كش//ور در بورس كاالس//ت ضمن اينكه در س//ال گذشته 790 هزار قطعه جوجه يكروزه در بورس كاال عرضه و معامله شد. وي با اشاره به اينكه عمدهترين مشكل انجمن جوجه يكروزه با نهادهاي نظارتي اس//ت، گفت: زماني كه قيمت جوجه و م//رغ افزايش پيدا ميكند، نهادهاي نظارتي كمكي به انجمن نميكنند. اين در شرايطي است كه عرضه جوجه يكروزه در بورس كاال، اين كاال را از شمول قيمتگذاري خارج ميكند، از سوي ديگر انجمن جوجه يكروزه اصرار دارد كه شفافيت در اين بازار حاكم و تقاضا با روشهاي مدرن و كارآمد مديريت شود. به گفته اصغري فرد، عالوه بر مكانيسمهاي كشف قيمت در بورس كاال، بازار جوجه يكروزه نياز به رقابت توليدكننده دارد. وي با اش//اره به اينكه در حال حاضر بازار مرغ در حالت تعادل قرار دارد، گفت: با توجه به اينكه همواره معضل قيمت در بازار وجود دارد و هر بار كه ميخواهيم توليد را در جهت كاهش نرخ باال ببريم با مخالفتهايي روبهرو ميشويم، براين اساس به منظور اس//تفاده از روشهاي نوين و كارآمد در جهت تنظيم بازار، عرضه جوجه يكروزه در بورس كاال ضروري است. وي همچنين گفت: در حال حاضر موضوع جدي، ورود متقاضي//ان براي خريد به بورس كاالس//ت، چراكه به دلي//ل نوپا بودن عرضه گس//ترده جوجه يكروزه در بورس كاال، مقاومتهايي از سوي خريداران و مرغداران گوش//تي براي ورود به اين فضا وجود دارد كه به مرور با ش//فاف شدن مزاياي بورس براي آنها، اين مقاومتها نيز به حداقل ميرس//د. به گفت//ه اصغري فرد، پيش از ورود جوجه يكروزه به بورس كاال نيز مقاومتهايي از س//وي مزارع مرغ مادر انجام ميشد، اما به مرور زمان با آگاهي يافت//ن از مزيتهاي اين طرح، مقاومته//ا از بين رفته اس//ت. رييس انجمن جوجه يكروزه تاكيد كرد: با توجه به اينكه كشف قيمت در بورس كاال به صورت عادالنه و شفاف انجام ميش//ود، عرضه كل جوجه يكروزه كشور يعني صددرصد توليد انجمن در بورس كاال ضرورت دارد و ما در حال رسيدن به اين هدف هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.