رونق در معامالت سكه آتي

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

در معامالت سكه آتي در روز سهشنبه، هر پنج سررسيد در بورس كاال روند مثبتي داشتند. بهطوري كه قرارداد سكه آتي سررس//يد تيرماه س//ال 96 با 0/28 درصد رشد با رقم يك ميليون و 228 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. به گزارش بورس كاال، ارزش معامالت آتي سكه روز سهشنبه در بورس كاال به يكهزار و 75 ميليارد ريال رسيد. همچنين حجم معامالت آتي س//كه در اين روز به هفت هزار و 849 قرارداد رسيد. اين در شرايطي است كه روز گذشته در بازار نقدي، قيمت س//كه تمام طرح جديد نسبت به اوايل هفته روند افزايشي داشت و يك ميليون و 206 هزار تومان معامله شد. همچنين هر گرم طالي 18 عيار به 115 هزار تومان نزديك و نيم س//كه و ربع سكه به ترتيب 636 و 361 هزار تومان فروخته شدند. در همين حال هر اونس طال نيز براي معامالت در بازارهاي جهاني در آستانه 1290 دالر دادوستد شد. طال در ابتداي هفته تحت تاثير ريسكگريزي بازارها و اتفاقات بازارهاي جهان، روند صعودي خود را ادامه داد. اين درحالي است كه نشست آينده فدرال رزرو براي تعيين نرخ به//ره و انتظ//ار از افزايش كم نرخ بهره در قيمت طال تاثير دارد. در همين حال انتشار آمارهاي نااميدكننده اشتغال در آمريكا موجب كاهش ارزش دالر در برابر يورو و ين شده و گمانهزنيها نسبت به ميزان افزايش نرخ بهره فدرال رزرو تا پايان امسال را كاهش داده است. همچنين قرارداد سكه آتي سررسيدشهريورماهبا24/0درصدافزايشبارقميكميليون و 268 هزار تومان دادوستد شد. در همين حال قراداد آتي س//كه سررسيد آبانماه نيز با رقم يك ميليون و هزار 308 تومان خريداري شد كه نسبت به ابتداي هفته 0/41 درصد رشد داش//ته است. از سوي ديگر قرارداد سكه آتي تحويل دي ماه نيز با 0.36 درصد افزايش با رقم يك ميليون و 348 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سكه آتي تحويل اسفندماه نيز نسبت به ابتداي هفته با افزايش 0/39 درصدي با رقم يك ميليون و 386 تومان خريداري شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.