آغاز پذيرهنويسي اولين صندوق طال

Jahan e-Sanat - - News - کف بازار

بورس- اولين صندوق كااليي بازار س//رمايه كش//ور با پش//توانه سكه طال، از روز ش//نبه هفته آينده در بورس كاال پذيرهنويس//ي ميش//ود. صن//دوق س//رمايهگذاري پش//توانه طالي لوتوس كه اولين صندوق كااليي بازار س//رمايه كش//ور اس//ت، آماده پذيرهنويسي شد و از 20 ت//ا 24 خ//رداد 1396 )ش//نبه تا چهارش//نبه هفته آينده( در س//اعات 9 ت//ا 15:30 از طريق كارگزاريهاي عضو بورس كاال و همچنين از طريق سيستم معام//الت آنالي//ن با نماد »ط//ال« قابل خريداري اس//ت. اين صندوق كه از نوع صندوقهاي قابل معامله است، در بورس كاال فعالي//ت خواهد كرد و دارايي آن بر پايه سكه طال تعريف شده است. صندوق پش//توانه طالي لوتوس ب//ا نماد »طال« عرضه خواهد ش//د و واحده//اي آن در زمان پذيرهنويسي 10 هزار ريال قيمت دارد كه براي سرمايهگذاري بايد حداقل 10 واحد صندوق معادل 100 هزار ريال خري//داري كرد. تامين س//رمايه لوتوس پارسيان مدير و بازارگردان اين صندوق اس//ت و فعاليت صن//دوق تحت نظارت حسابرس، متولي و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام ميش//ود. مديريت صندوق به ص//ورت فعال ص//ورت خواهد گرفت و دارايي آن گواهي س//پرده سكه طال و اوراق مش//تقه مبتني بر س//كه طالست. در اين پذيرهنويسي عالوه بر امكان ارائه درخواس//ت خريد به كارگ//زاري، امكان شركت در پذيرهنويسي از طريق سيستم معام//الت آنالي//ن كارگزاري و توس//ط ش//خص س//رمايهگذار نيز فراهم است و براي اين منظور دارا بودن كد معامالتي آنالين و دسترس//ي به سيستم معامالت آنالين كارگزاري ضرورت دارد.

در همين حال مديرعامل شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان از پذيرهنويسي نخس//تين صندوق كااليي بازار سرمايه خب//ر داد و گف//ت: پيشبيني ميش//ود پذيرهنويس//ي صندوق س//رمايهگذاري پش//توانه طالي لوتوس با موفقيت انجام شود زيرا در حال حاضر تقاضاهاي زيادي براي خريد واحدهاي اين صندوق وجود دارد. عل//ي تيموريش//ندي، مديرعامل شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان در گفت و گو با بورس كاال از پذيرهنويس//ي صندوق پشتوانه طالي لوتوس پارسيان از روز شنبه 20 خرداد خبر داد و گفت: پذيرهنويس//ي صندوق س//رمايهگذاري پش//توانه طالي لوتوس به عنوان اولين صندوق كااليي بازار س//رمايه كش//ور از 20 خردادم//اه ب//ه مدت پن//ج روز آغاز ميش//ود و از طريق كارگزاريهاي عضو بورس كاال و همچنين سيستم معامالت آنالين ب//ا نماد »طال« قاب//ل خريداري اس//ت. وي ب//ا بيان اينكه اي//ن صندوق اولي//ن صندوق كاالي//ي بازار س//رمايه اس//ت ك//ه در اوراق بهادارمبتني بر طال شامل گواهي س//پرده سكه طال و اوراق مشتقه مبتني بر سكه طال سرمايهگذاري ميكند، به جزييات پذيرهنويس//ي اشاره ك//رد و اف//زود: واحدهاي اي//ن صندوق در زم//ان پذيرهنويس//ي 10 ه//زار ريال قيمت دارد كه براي سرمايهگذاري بايد حداقل 10 واحد صن//دوق معادل 100 هزار ريال خريداري ش//ود و سقفي براي ميزان س//رمايهگذاري وجود ندارد. وي خاطرنشان كرد: همچنين عالوه بر امكان ارائه درخواست خريد به كارگزاري، امكان شركت در پذيرهنويسي از طريق سيستم معام//الت آنالي//ن كارگزاري و توس//ط شخص س//رمايهگذار نيز وجود دارد لذا براي اين منظور دارا بودن كد معامالتي آنالين و دسترس//ي به سيستم معامالت آنالين كارگزاري ضروري است. به گفته تيموري، تامين سرمايه لوتوس پارسيان مدي//ر و بازارگردان اي//ن صندوق بوده و فعاليت صندوق تحت نظارت حسابرس، متولي و س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار انجام ميشود. همچنين مديريت صندوق به صورت فع//ال صورت خواهد گرفت و دارايي آن گواهي سپرده سكه طال و اوراق مش//تقه مبتني بر سكه طالست. وي در خصوص ميزان سود سرمايهگذاري در اين صندوق گفت: به دليل ماهيت نوس//اني بودن قيمت س//كه طال، امكان تعيين و پرداخت سود قطعي دورهاي وجود ندارد ام//ا بازده آن از خريد و نگهداري س//كه بيش//تر بوده و س//رمايهگذار ب//ا افزايش ارزش واحدها و فروش آنها سود شناسايي ميكند. مديرعامل تامين سرمايه لوتوس پارس//يان ادامه داد: اين در حالي اس//ت ك//ه با توجه ب//ه معامله ش//دن واحدها در بورس قيمتها بر اس//اس ارزش روز داراييها تعيين ميشود كه خود وابسته به ارزش روز س//كه است. اما بازارگردان صندوق متعهد اس//ت واحدها را نزديك ب//ه قيمت ارزش ذاتي آنها يعني روز از دارن//ده خري//داري كند. تيموري در ادام//ه به مزيتهاي س//رمايهگذاري پشتوانه طالي لوتوس اشاره كرد و گفت: صندوق پشتوانه طالي لوتوس عالوه بر مزيتهاي س//رمايهگذاري مس//تقيم در ط//ال، ارزشهاي متعدد ديگري همچون پوشش نوس//انات نرخ ارز، پوشش اثرات تورمي، نقدش//وندگي ب//اال، امنيت باال، قابليت وثيقهش//دن جه//ت دريافت وام و برخ//ورداري از معافي//ت مالياتي براي سرمايهگذاران خود ايجاد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.