جزييات معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش »اخابر«

Jahan e-Sanat - - News - برنامه

معامالت قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش روي سهام شركت مخابرات ايران )اخابر( در سررسيد مهرم//اه 1396 در ب//ورس اوراق به//ادار تهران ديروز آغاز ش//د و تا 5 مهرم//اه 96 ادامه مييابد. به گزارش ش//ركت بورس تهران، منظور از نح//وه درج، حداقل تع//داد قراردادهايي اس//ت ك//ه باي//د در اولين روز و ط//ي دوره معامالتي با توجه ب//ه جدول فاصله قيمت اعمال در س//امانه معامالت وجود داش//ته باشد. طبق م//اده 7 دس//تورالعمل معامالت قرارداده//اي اختيار معامله س//هام، در اولين روز معامالتي هر زيرگروه هر ماه، حداقل يك قرارداد اختيار معامله در س//ود، يك ق//رارداد اختيار معامله بيتفاوت و حداقل يك قرارداد اختيار معامله در زيان درج ميش//ود. بر اس//اس اين گزارش، س//رمايهگذاران ميتوانند فقط نسبت به اخذ موقعي//ت خريد در نمادهاي ايجادش//ده اقدام كنند و اخذ موقعيت فروش تنها به منظور بستن موقعيتهاي خريد قبلي اخذشده، امكانپذير خواهد بود. همچنين پ//س از پاي//ان دوره معامالت//ي قرارداده//اي اختيار معامل//ه، دارندگان موقعيت بازخريد در صورت تمايل و دارندگان موقعيت بازفروش بهطور قطع وارد فرآيند اعمال قراردادهاي اختيار معامله خواهند ش//د. افزون بر اين قراردادهاي اختيار معامله داراي دو سررس//يد جداگانه نقدي و فيزيكي به صورت سررس//يد نقدي زمان سررسيد نقدي، يك روز كاري پيش از سررسيد فيزيكي و سررسيد فيزيكي به صورت زمان سررسيد فيزيكي، آخري//ن روز معامالت//ي قراردادهاي اختيار معامله سهام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.