واردات خرما از اسرايیل

Jahan e-Sanat - - News -

سازمانبهزیستیکشور ادارهکلبهزیستیاستانبوشهر اداره کل بهزیستی استان بوشهر در نظر دارد: موضوع مناقص/ه: خرید اقالم تجهیزات فنآوری به شرح ذیل از شرکتهای دارای مجوز فعالیت و صالحیت تعداد 1 17 1 2 6 2 10 4 48 24 12 12 18 3 1 3 20 18 2 1 4 1 50 15 5 2 2 5 م/دارک الزم جهت دریافت اس/ناد مناقصه: داوطلبانبادردستداشتنمعرفینامهکتبیحداکثر 3 روز بع//د از درج آگه//ی )نوبت دوم( به نش//انی: بوشهر- خیابان رئیس//علی دلواری- بعد از چهارراه کشتیرانی- اداره کل بهزیستی استان بوشهر- طبقه اول- امور حقوقی مراجعه فرمایند. مبلغ برآورد اولی/ه: 5/437/103/600 ریال )پنج میلیارد و چهارصد و س//ی و هفت میلیون و صد و سه هزار و ششصد ریال( مبلغ تضمین ش/رکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه اداره کل بهزیستی استان بوشهر 271/900/000نازیمهب ریال)دویستوهفتادویک میلیون و نهصد هزار ریال( یا واریز وجه معادل مبلغ مذکور به شماره حساب 2173451052008هدرپس نزد بانک ملی مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 96/4/10 به اداره کل بهزیستی استان بوشهر به نشانی فوقالذکر تحویل نمایند. زمان و محل گشایش پیشنهادات: ساعت9 صبح روزیکشنبهمورخه11/4/69 دردفترمدیریتاداره کل بهزیستی استان بوشهر به نشانی فوقالذکر تبصره: جزئیات و شرایط عمومی و اختصاصی ذکر ش//ده در اس//ناد مناقصه از طریق سایت پایگاه ملی اطالعرسانی: ‪HTTP://IETS. MPORG. IR‬ قاب//ل مش//اهده و دریافت میباشد. شناسه 47398:یهگآ

با وجود ممنوعيت واردات خرما، اين ميوه وارد مرز كشور شده؛ آن هم از اس//راييل! در اين رابطه يك مقام مس//وول در س//ازمان حفظ نباتات از جزييات موضوع ابراز بياطالعي ك//رد و گف//ت: هن//وز جزييات اين موضوع توس//ط گمرك به ما اعالم نشده است.

به گزارش مهر، اكبر آهنگران با بيان اينكه خرماهاي اسراييلي وارد شده به مرز كشور قاچاق نبوده است، اظهارداش//ت: اين محموله شامل 9 كامي//ون خرما بوده كه وارد گمرك بازرگان شده و به صورت قانوني نيز قرار بوده وارد كش//ور شود، اين در حالي است كه واردات خرما به كشور ممنوع است و اينكه چگونه قرار بوده اين واردات انجام ش//ود، مش//خص نيس//ت. ضمن اينكه اساسا هرگونه وارداتي از مبدا رژيم اشغالگر قدس، اسراييل، به ايران ممنوع است.

وی در واكن//ش به اين پرس//ش كه با وجود ممنوعيت واردات خرما چگونه ق//رار بوده اين محموله وارد كشور شود، اضافه كرد: بنده از اين مس//اله اطالعي ندارم و مش//خص نيس//ت پش//ت پرده اين ماجرا چه چيزي پنه//ان بوده اس//ت چراكه به دليل ممنوعي//ت واردات خرما، ثب//ت س//فارش ب//راي واردات آن امكانپذير نيس//ت. مدي//ركل دفتر قرنطين//ه س//ازمان حف//ظ نباتات كشور ادامه داد: زماني كه محموله وارد گمرك بازرگان ش//ده حراست گمرك با همكاري اطالعات جلوي آن را گرفتهاند و متوجه ش//دند كه منش//ا اين محموله اس//راييل است و رانن//دگان را دس//تگير كردهاند. همچنين مدير حوزه رياست سازمان حفظ نباتات كشور نيز گفت: خرما جزو اقالمي اس//ت ك//ه ورود آن به كش//ور ممنوع است و ما اطالعي از چگونگي ورود آن نداريم.

او گفت: مراجعهاي )درخواستي( براي واردات خرما به اين س//ازمان نش//ده است و اس//تانداردي نيز در اين زمينه وجود ندارد.

اين مقام مسوول تاكيد كرد: تنها چه//ار محصول نظير موز، آناناس و انبه اجازه واردات قانوني به كش//ور را دارن//د. مضاف بر اينك//ه از رژيم صهيونيس//تي باش//ند واردات اين محصول ممنوع در ممنوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.