سايه تب کريمه کنگو بر بازار گوشت قرمز

Jahan e-Sanat - - News -

بررس//يها نشان ميدهد كه قيمت گوش//ت قرمز در مقايسه با پيش از ماه رمضان بهطور نس//بي با روند كاهشي همراه شده است و خبرهايي مبني بر ظهور تب كريمه كنگو تاثيراتي بر بازار مصرف گذاشته است.

بازار گوش//ت قرمز بهطور معمول با ش//روع ماه رمضان با افزايش تقاضا روبهرو ميش//ود و به همين دلي//ل قيمتها مقداري افزايش مييابد اما به نظر ميرسد بازار گوشت قرمز در ماه رمضان امسال تا حدودي تحت تاثير اخبار منتشر شده درخصوص تب كريمه كنگو قرار گرفته و باعث شده قيمتها اندكي پايين آيد.

چراك//ه در روزهاي اخير اخباري مبني بر وقوع تب كريمه كنگو كه از طريق دام زنده به انسان منتقل ميشود در برخي استانهاي كشور منتشر شد و اينكه تماس مستقيم با خون دامها باعث بستري ش//دن برخي افراد در بيمارستانها شده است و موارد مشكوكي به اين نوع تب در نقاط مختلف ديده شده است.

اين اخبار و شنيدهها بهطور طبيعي بر بازار عرضه گوشت قرمز تاثير خود را گذاشته و بر اساس گفته برخي از فروشندگان، مصرفكنندگان اين روزها سواالتي را زمان خريد گوشت قرمز در مورد اين بيماري و چگونگي انتقال آن مطرح ميكنند.

به گفته فروشندگان، مساله تب كريمه كنگو تاثير محسوسي بر خريد گوش//ت قرمز نگذاشته است و مصرفكنندگان خريد معمول خود را براي ماه رمضان انجام ميدهند، چراكه وزارت بهداشت و ساير نهادهاي مربوطه اعالم كردهاند كه خطري مردم را تهديد نميكند و آنها ميتوانند با خيال راحت گوشت قرمز مصرف كنند.

ب//ه گفته آنها، با اين وجود ميزان تقاضا در ماه رمضان با افزايش همراه نش//ده است و در مقايسه با گوشت مرغ مصرف گوشت قرمز پايينتر آمده اس//ت و قيمت اقالم مختلف گوش//ت قرمز نسبت به قبل از ماه رمضان تغييري نكرده و حتي بهطور نس//بي كاهش هم داشته است.

بر اساس آخرين مشاهدات در بازار مصرف، قيمت گوشت مخلوط گوس//اله كيلويي 33 هزار تومان، گوش//ت گوساله كيلويي 38 هزار تومان، ران گوس//اله كيلويي 38 هزار و 500 تومان، راسته گوساله كيلويي 46 هزار تومان، ماهيچه گوس//اله كيلويي 43 هزار تومان و گوشت استيكي كيلويي 55 هزار تومان در بازار عرضه ميشود.

اما در ميان اقالم گوش//ت گوسفندي، شقه با گردن كيلويي 42 هزار تومان، سر دست 43 هزار تومان، ران و دست 52 هزار تومان، ران گوس//فندي 50 هزار تومان، گردن 41 هزار تومان و جگر سياه 52 هزار تومان عرضه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.