اروپا، مقصد يك ميليون بشكه نفت ايران

Jahan e-Sanat - - News - ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ

صادرات نفت ايران به بازار اروپا پس از اجراي برجام بي//ش از 300 درصد افزايش يافت و در ماه مي )ارديبهشتخردادماه( به حدود يك ميليون بشكه در روز رسيد.

به گ//زارش وزارت نف//ت، تحريم صادرات نفت ايران از سال 1390 آغاز ش//د و قرار بود بر اساس اين تحريم، ص//ادرات نفتخام اي//ران به تدريج كاهش يابد تا به شرايط نفت در برابر غذا برس//يم اما توافق ژنو در آذرماه 1392 مي//ان ايران و ش//ش قدرت بزرگ جهان بر سر برنامه هستهاي، آن را متوقف كرد.

ماههاي پاياني س//ال 1394 پس از اج//راي توافق برنام//ه جامع اقدام مشترك )برجام( روند افزايشي توليد و صادرات نفت ايران آغاز ش//د، ابتدا 500 هزار بش//كه و پ//س از آن يك ميليون بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي اي//ران افزايش يافت. در برخي ماههاي سال اين مقدار بيشتر و برخي ماهها كمتر بود. بعضي از كشورهاي دريافتكننده نفت بيشتري از ايران بودند و بعضي ديگ//ر كمتر اما روند ثاب//ت صادرات نفت ايران ادامه دارد. يك//ي از اه//داف وزارت نفت پس از اج//راي برج//ام در بخ//ش صادرات نف//ت، تن//وع بازاره//اي صادراتي و احياي بازاره//اي اروپايي نفت ايران بود كه توانس//ت به اين هدف دست ياب//د. ميزان ص//ادرات نفت ايران به ب//ازار اروپا بعد از اجراي برجام، 300 درصد افزايش پيدا كرده و در ماه مي )ارديبهش//ت- خردادماه( به نزديك يك ميليون بشكه در روز رسيد.

صادرات نفت ايران به بازار آس//يا و چهاركشوراصليكرهجنوبي،ژاپن،هند و چين كه در دوران تحريم نيز خريدار نف//ت ايران بودند پس از اجراي برجام 40 درصد افزايش يافت و كش//ورهاي آسياييمقصديكميليونو002 هزار بشكه از محمولههاي نفتخام ايران در ماه مي بودند.

صادرات نفت ايران در برخي ماههاي سال به يك ميليون و 600 هزار بشكه در روز ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.