ادامه رابطه گازی با قطر

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نفت درباره ارتباط ايران با قطر در ميدان مشترك پارسجنوبي گفت: مساله خاصي نيست و طبق روال و برنامههايي كه داشتيم ادامه خواهد داشت. بيژن زنگنه ظهر ديروز پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت سياسي پيشآمده براي كشور قطر، چه تاثيري بر فعاليت ما در ميدان مشترك با اين كشور خواهد داشت، گفت: براساس روال و برنامهاي كه داشتيم ادامه خواهد داشت و مساله خاصي نيست. مذاكرهباهند زنگنه در خصوص توسعه ميدان فرزاد B گفت: ما با هنديها بر سر توسعه فرزاد B و قيمت گازي كه از ما برداشت ميكنند به توافق نرسيديم اما هنوز مذاكراتمان با هنديها تمام نشده است.وي ادامه داد: اما براي اينكه وقتمان تلف نشود، دو مسير موازي را دنبال ميكنيم. يكي با شركت گازپروم روسيه درباره ميدان »فرزاد Aو «Bدر حال گفت و گو و پيشنهاد آنها هستيم. دوم اينكه دوباره خودمان مطالعات ميدان فرزاد را شروع كرديم كه اگر قرار شد به روش ديگري ميدان را توسعه دهيم مطالعاتش را داشته باشيم و فرصت را از دست ندهيم.وزير نفت همچنين در پاسخ به اين سوال كه كارگروههاي تشكيل ش//ده در وزارت نفت با چه هدفي است و تا پايان امسال چه تعداد پروژه ملي به بهرهبرداري ميرسد، گفت: اين كارگروهها براي عقد قرارداد است و براي به بهرهبرداري رساندن پروژهها نيست. در ضمن اول بايد قرارداد پروژهاي منعقد شود و چند سال طول ميكشد تا به بهرهبرداري برسد.زنگنه ادامه داد: كارگروه تشكيل شده هر كدام از ميدانها براي قراردادهاي باالدستي نفت است. يك بخش فني دارد كه طرح توسعه ميدان را بررسي ميكنند و با طرفهاي خارجي مذاكره ميكنند و بعد از آن، طرحي كه به تفاهم برسد مسيري دارد كه ابتدا به شوراي فني در سطح برنامهريزي مديريت تلفيقي شركت نفت ميرود و بعد از آن اگر الزم باشد به شوراي عالي مخازن ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.