ماجراي ساخت جكت فاز 13 پارسجنوبي در امارات

Jahan e-Sanat - - News - ﺯﺍﻭﻳﻪ

»ب//ا وجود اينكه توان و ظرفيت الزم براي ساخت جكت فاز 13 پارسجنوبي در ياردهاي ايراني بندرعباس و خرمشهر وجود دارد، س//فارش ساخت اين جكت به كشورهاي خارجي داده شده است.« اين شروع مطلبي است كه امروز يكي از خبرگزاريها آن را روي خروجي خود قرار داد اما همه واقعيت اين نيست.

به گزارش وزارت نفت، واقعيت اين خبر كه متاسفانه به طور ناقص مخابره شده از اين قرار است، اول فروردينماه س//ال 1394 و در ساعت 1:30 بامداد، ي//ك نفتكش ن//روژي متعل//ق به يك شركت سنگاپوري به جكت فاز ‪(A) 13‬ برخورد كرده بود كه بر اثر اين حادثه، اين جكت به صورت كامل منهدم شد و تجهيزات نصب ش//ده روي چاهها در عمق 50 متري دريا واژگون شد و اين چاه در وضع انفج//ار قرار گرفت كه با انجام عمليات كمس//ابقهاي از س//وي كارشناس//ان ايراني، تجهيزات صدمه ديده خارج و عمليات ايمنيس//ازي و غيرفعال كردن چاه )كشتن چاه( انجام شد.پس از بررسيهاي صورت گرفته، مشخص ش//ده اين حادثه غيرعمدي بوده و بر اين اساس، شركت بيمهكننده، پرداخت هزينه را تقبل كرد. بيمهكننده اين نفتكش نروژي يك شركت بيمهگر انگليسي اس//ت و براساس برآوردهاي صورت گرفته قرار ش//د اين ش//ركت خسارات وارده را كه رقمي ميان 180 تا 250 ميليون دالر است، پرداخت كند.

پس از پذيرش پرداخت هزينه از سوي شركت بيمهگر انگليس//ي، اين شركت بيمهگر خواس//تار ش//د كه صفر تا صد ساخت اين جكت اعم از پيمانكار، سازنده ...و را با توجه به اينكه مش//كالت تحريم ايران در آن مقطع همچنان پابرجا بود و اينبيمهگرنميتوانستبهصورتمستقيم خسارت را به ايران پرداخت كند در امارات انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.