ریشهکن کردن تب کریمه کنگو امکانپذیر نیست

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- مع//اون مرکز بیماریه//ای واگیردار وزارت بهداش//ت گفت: با توجه به روند انتقال تب کریمه کنگو از دام به انس//ان، حذف و ریش//هکن کردن این بیماری غیرممکن است و تنها میتوان از طریق ارائه راهکارهای بهداش//تی میزان ابتال به آن را به حداقل رساند. برخالف بیماریهای انسانی بیماریهایی که از طریق دام به انسان منتقل میش//وند امکان حذف کامل از کشور را ندارند و تنها با ارائه راهکارها و تمهیدات انجام شده انتقال بیشتر آن به افراد کنترل میشود، این درحالی است که میزان ابت//ال به تب کریمه کنگو در س//الهای اولیه 200 مورد بوده و امروز به 50 مورد کاهش یافته است.

نبوی خاطرنشان کرد: کنه از جمله جانورانی است که در فصل گرما تکثیر میش//ود و نهتنها در کشور ما بلکه در تم//ام نقاط خاورمیانه این روند وج//ود دارد بنابراین نمیت//وان از تکثیر کنه که خود ناقل بیماری تب کریمه کنگو اس//ت، جلوگیری کرد. امکان ب//روز این بیماری و پیش//رفت آن درهم//ه مناطق دنیا وج//ود دارد و کنترل روند رشد این موجودات از دست هر دولتی خارج است. با توجه به انتقال تب کریمه کنگو از شهرهای مرزی به نقاط مختلف کش//ور امکان پیشبینی بروز بیماری در شهرها وجود ندارد بنابراین با کنترل ذبح دامها در کشتارگاهها و بررسی سالمت آن توس//ط سازمان دامپزشکی وزرات بهداش//ت و رعایت نکات بهداش//تی و توجه بیشتر مردم به گوش//تهای معتبر و مورد تایید س//ازمان دامپزشکی ام//کان کاه//ش ابتال ب//ه بیماریها کاه//ش مییابد. در ش//رایط ش//یوع تب کریمه کنگو سمپاش//ی پشم دامها برای ریش//هکن ک//ردن کنههای ناقل بیم//اری بیفایده بوده و تاثیری در کشتن کنههای منتشر شده در محیط ندارد. در این ش//رایط ایجاد دامپروری صنعتی میتواند میزان ش//یوع اینگونه بیماریها را تا حد زیادی کاهش داده و سالمت جامعه را تامین کند. بر این اساس اعمال برنامهریزیهای بلندم//دت برای ایجاد دامداری صنعتی باید در دستور کار قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.