اقدامات محیطزیست برای مقابله با آتشسوزی جنگلها

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس سازمان حفاظت محیطزیست آخرین تمهیدات این سازمان برای مقابله با آتشسوزی جنگلها در فصل گرما را تشریح کرد.

معصومه ابتکار دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت درخصوص تدابیر سازمان حفاظت محیطزیست برای جلوگی//ری از آتشس//وزی جنگلها با توجه به گرمای ه//وا گفت: ای//ن موضوع دالیل مختلف//ی دارد. یکی از آنها حضور گردش//گران اس//ت و ما تاکید داریم که در تابستان و خشکی هوا به هیچ عنوان نباید آتش روشن شود. اطالعرسانی این موضوع بسیار مهم است چراکه جنگلهای ما بس//یار اهمیت دارند. از س//ویی اقدامات عامدان//ه وجود دارد که با متخلفان برخورد میش//ود و ما به ش//دت در این موضوع برخوردهای الزم را انجام میدهیم. دولت در این رابطه ساز و کاری نیز به عنوان برنام//ه جامع مقابله با آتشس//وزی اعالم کرده و یک ستاد در این رابطه با همکار وزارت دفاع، ستاد مدیریت بحران، س//ازمان جنگلها و مراتع و سازمان حفاظت از محیطزیست برای واکنش سریع فعال است و 43 بالگرد و هواپیما در 14 نقطه کشور مستقر هستند و هرجا که الزم باشد فورا اعزام میشوند.

وی در پایان افزود: برنامه واکنش سریع و مانورهای مقابل//ه با آتش نیز بع//د از ماه مبارک رمضان در اولین فرصت برگزار میش//ود. در حال حاضر نیز با همکاری مردم و سازمانهای مرتبط و مقامات محلی این آتشها در حداقل زمان ممکن خاموش شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.