مشموالن متولد 1355 تا پایان خردادماه 1378 به سربازی فراخوانده شدند

Jahan e-Sanat - - News -

در اطالعیه پایگاه خبری پلیس اعالم شده است که تمام مشموالن کاردانی، دیپلموزیردیپلمسالهایمذکورکهبرگآمادهبهخدمتبهتاریخ91 خردادماه 1396 دریافت کردهاند، باید در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند. تمام مشموالن کاردانی، دیپلم، زیردیپلم غایب و غیرغایب ساکن تهران بزرگ که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 91خردادماه سال ،1396 هس//تند، باید راس ساعت شش صبح روز ش//نبه- 20 خردادماه- به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مس//لح اعالم ش//ده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.همچنین تمام مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب س//اکن سایر استانهای کشور که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 91خردادماه سال ،1396 هستند باید راس ساعت هفت صبح شنبه- 20 خردادماه- به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. گفتنی است عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده غیبت محسوب میشود. آن دسته از مشموالنی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نشدهاند، میتوانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+01( مراجعه کرده و نسبت به دریافت برگ مذکور و بر اساس اطالعات درج شده در آن اقدام کنند. مشموالن باید برگههای مربوط به اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز مانند شناسنامه و کارت ملی را هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.