تعیین پزشکان حج و هتل اقامت زائران سرزمین وحی

Jahan e-Sanat - - News -

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر در خصوص اقدامات مرکز پزش//کی حج و زیارت در راس//تای خدماترس//انی مطلوب به حجاج اظهار داشت: مرکز پزشکی حج مفتخر است که برای ارائه خدمات پزش//کی به حجاح اقدامات الزم را انجام ده//د تا نیازمندیه//ا و دغدغههای حجاج را از لحاظ پزشکی برطرف کند. شناسایی سالمت زائران، معاینه، واکس//ینه شدن و دیگر اقدامات الزم پزشکی از جمله راهکارهایی اس//ت که مرکز پی//ش از اعزام حجاج به س//رزمین وحی انجام میدهد ام//ا تاکنون هیچ گونه اقدام پزشکی الزم صورت نگرفته است. باید عنوان کنم در راس//تای تسریع در معاینه، خدماترسانی مطلوب پزشکی و شناخت حجاج اقدامات الزم صورت گرفته اما با توجه به اینکه کاروانها، نفرات اعزامی و پزشکان مشخص نشده بودند، تاکنون هیچگونه خدماتی انجام نشده است.

علی مرعشی افزود: اکنون با شکلگیری کاروانها، تعیین س//رکاروانها و ثبتنام زائران، هر سر کاروانی اس//امی پزشکان اعزامی به سرزمین وحی را مشخص کرده است. وی با اشاره به تعیین هتلهای محل اسکان حجاج در مکه و مدینه منوره نیز تصریح کرد: در حال حاضر هتلهای محل اسکان زائران مشخص شده است ام//ا هنوز اینکه زائران چه شهرس//تانی در کدام هتل مستقر شوند، مشخص نشده است. امیدوارم با اقدامات و خدمات همکاران مرکز در سرزمین وحی سفر معنوی توام با تضمین سالمت حجاج را شاهد باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.