پاسخ به شائبه لو رفتن سواالت و اعتراض دانشآموزان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا - رییس مرکز س//نجش آم//وزش و پرورش درباره آخرین بررس//یها درباره ش//ائبه لو رفتن برخی سواالت امتحانی و خرید و فروش س//واالت گفت: قبل از برگزاری امتحانات نهایی، سایتها و برخی ش//بکههای مجازی با راهاندازی صفحاتی تحت عنوان فروش س//واالت امتحانات، مدعی فروش س//واالت بودند ک//ه با همکاری پلیس فتا و عوامل انتظامی رد آنها زده ش//د و صفحات آنها تعطیل و عواملش//ان دستگیر شدند و مشخص شد؛ سواالتی که در اختیار این افراد بود، تاریخ گذشته بودند.

عبدالرس//ول عمادی همچنین درباره اعتراض برخی دانشآموزان به س//خت بودن امتحان برخی دروس افزود: بعد از برگزاری امتحان، س//واالت را در اختیار گروههای آموزشی استانها قرار میدهیم و آنها نظراتش//ان را برای ما ارسال میکنند اما تاکنون سواالت هیچکدام از امتحانات سخت و دشوار تشخیص داده نشده است. این گروهها سواالت را بررسی کردهاند و مشخص شده که سواالت از محتوای کتاب درسی بوده است؛ بنابراین سخت بودن برخی امتحانات رد میشود. وی با بیان این مطلب که سواالت امتحان نهایی از طریق سیدی رمزدار، به مدارس ارسال میشود، افزود: امکان دسترسی به سواالت همان روز و فقط دو ساعت قبل از آزمون فراهم است.

رییس مرکز س//نجش آموزش و پرورش با بی//ان اینکه 25 خرداد زمان برگزاری آخرین امتحان نهایی اس//ت، ادامه داد: یک هفته تا 10 روز بعد از آخرین امتحان نتایج اعالم میشود و پس از آن دانشآموزان میتوانند اعتراض خود را به نمرات مطرح کنند و یک هفته بعد از آن، یعنی حداکثر تا 10 تیرماه نتایج قطعی امتحانات نهایی اعالم میشود. گفتنی است هفته گذشته تعدادی از دانشآموزان گرگانی در پی سخت بودن سواالت امتحان نهایی، مقابل آموزش و پرورش شهرستان گرگان تجمع کرده و خواستار پیگیری موضوع شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.