بازجویی از راهبر قطار که سیستم کنترل را خاموش کرده بود

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از خاموش کردن سیس//تم کنترلی قطار توسط راهبر در حادثه عصر روز سهشنبه مترو طرشت خبر داد.

اقبال شاکری در تشریح جزییات حادثه عصر سهشنبه مترو طرشت ک//ه منجر به مجروح ش//دن 50 نفر از ش//هروندان ش//ده بود، گفت: کارشناس//ان مترو در حال پیگیری ابعاد و چرایی این حادثه هستند، بررس//یهای اولیه نش//ان داده که خطای سیستم و همچنین خطای انس//انی علت بروز این حادثه بوده است. یکی از سیستمهای کنترلی به نام ATP نقص داشته و راهبر قطاری که از مترو صادقیه میآمده، بدون رعایت دستورالعمل مربوطه و بدون اطالع به اتاق فرمان سیستم مذکور را خاموش میکند. سیستم،ATP سیستم خودکنترلی توقف قطار در صورت مشاهده موانع است.

به گفته رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، از آنجا که هنگام ورود به ایستگاه طرشت یک قوس داریم، راهبر از نظر فیزیکی نتوانسته بود که چندصد متر زودتر قطار را رویت کند. اما به دلیل س//رعت کم قطار هنگام عبور از قوس خوشبختانه شدت برخورد کاهش مییابد اما به دلیل خاموش کردن سیستم کنترلی قطار خود به خود توقف نمیکند. وقتی فشار به ناوگان به دلیل پاسخگویی به تقاضای سفر افزایش مییابد، ناخودآگاه ضریب خطا نیز افزایش مییابد. اما آنچه مهم است، این است که راهبران قطارها آموزشهای الزم را دیدهاند و در مقابل هر اتفاق باید براساس یک دستورالعمل فعالیت کنند و نباید بدون اطالع نسبت به تغییر دستگاهها یا خاموش کردن آنها اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.