پس ندادن باقیمانده پول و رفتار نامناسب در صدر تخلفات تاکسیرانها

Jahan e-Sanat - - News -

می/زان- عضو هیاترییس//ه ش//ورای اسالمی ش//هر تهران گفت: تخلفهای رانندگان تاکسیها بیشتر شخصی بوده و در موارد محدودی گزارشهای شهروندی سبب فک پالک یا باطل شدن پروانه یک راننده تاکسی میشود.

ابوالفضل قناعتی افزود: در مواردی از جمله پیگیری نکردن وضعیت دفترچه ویژه رانندگان، گذشتن از مهلت گواهینامه رانندگی یا مشکالتی که رانندگان با شرکتهای تحت همکاری پیدا میکنند موضوعات در کمیته ویژه تخلفات رانندگان تاکس//ی بررسی میشود. وی همچنین درخصوص انواع تخلفات مرتبط رانندگان تاکسی با شهروندان تصریح کرد: شکایتهای شهروندان در خصوص تخلفات رانندگان تاکسی به دو نوع تقس//یم میشود که برخورد نامناس//ب رانندگان با مسافران و پس ندادن مابقی کرایه مهمترین ش//کایتهای شهروندان از رانندگان تاکسیها را شامل میشود. موارد دیگری نیز گاه به سامانه 1888 اطالع داده شده، اما پس ندادن باقیمانده کرایه و بدرفتاری با مسافر در صدر تخلفات قرار دارد.

عضو هیاترییسه شورای شهر تهران با اشاره به نوع برخورد با رانندگان متخلف خاطرنشان کرد: در صورتی که نوع تخلف چندان مهم نباشد، موضوع در سطح منطقه بررسی شده و به رانندگان تذکر داده میشود، اما در صورتی که تخلف گسترده باشد، طبق آییننامه با رانندگان برخورد میشود. هر یک از رانندگان پس از هر تخلف گزارش شده، نمره منفی دریافت کرده و در نهایت نیز تجمیع این نمرهها میتواند منجر به باطل شدن پروانه فعالیت یک تاکسیران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.