اظهارات امامجمعه ساوه درباره زنان را پیگیری میکنیم

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا - شهیندخت موالوردی، مشاور رییسجمهور در امور زنان و خان//واده در جمع خبرنگاران درباره احتمال حضور وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم گفت: در حال تالش هس//تم ولی هنوز مشخص نشده چ//ه تعداد وزیر زن و در چه وزاتخانههایی خواهیم داش//ت اما باتوجه صحبتهایی که با رییسجمهور داش//تهایم امیدواریم حضور وزیر زن در کابینه قطعی شود.

او همچنی//ن درباره آخرین تصمیمگیریها ب//رای حضور زنان در وزرش//گاهها بیان کرد: حضور زنان در استادیوم ورزشی برای تماشای مسابقات لیگ جهانی والیبال در حوزه مسوولیت وزارت ورزش و جوانان است و این وزارتخانه باید پاسخگو باشد، از آقای سلطانیفر در این باره بپرسید. موالرودی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون موضعگیری دولت در قبال اظهارات امام جمعه س//اوه در مورد زنان اظهار داش//ت: معاونت زنان و خانواده شکایتی درباره اظهارات امام جمعه ساوه و توهین به زنان نداشته و ندارد و این مساله را معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیگیری کرده و واکنش نشان داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.