انگشت اتهام به سوی اداره محیط زیست استان گلستان

Jahan e-Sanat - - News - محیطزیست

ظرف یک هفته گذش//ته اختالف نظر و درگیری بر سر مرگ تولهپلنگ هیرکان در اس//تان گلس//تان که به تازگی در طبیعت رها ش//ده بود، بین سازمان حفاظت محیطزیس//ت و اداره محیطزیس//ت استان گلستان افزایش یافته است؛ مرگی که هنوز به درستی مشخص نیست علت آن چه بوده و در چه زمانی چنین اتفاقی رخ داده به طوری که برخی خبرها حاکی از این است که حدود یک سال است این پلنگ کشته شده و پنهانکاری برخی افراد در محیطزیس//ت باعث افش//ای دیرهنگاماینخبرشدهاست.حاالمدیرکلدفتر تنوعزیس//تی و حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست با انتقاد از عملکرد برخی مدیران سازمانحفاظتمحیطزیستعنوانکردهاست: برخی افراد در این سازمان با اقدامات نابخردانه خود بستر عقدهگشایی را فراهم میکنند.

مجید خرازیانمقدم در نشست خبری در مورد مرگ هیرکان گفت: هزاران مساله مهم و اساس//ی ب//رای طرح و پیگی//ری داریم ولی اقداماتنابخردانهبرخیافراددرسازمانحفاظت محیطزیس//ت باعث میش//ود مجبور شویم وقتمان را برای این موارد صرف کنیم. کسی یا کس//انی که ادعا کردهاند دفتر حیاتوحش مرکزی برای داللی حیاتوحش اس//ت مورد پیگیری حقوقی قرار خواهند گرفت. این حق را دارم و ب//ه کارشناس//ان خود نیز این حق را میدهم که پیگیری حقوق//ی این موضوع را انجام دهند.

وی با رد ادعای پنهانکاری در خصوص مرگ هیرکان بیان کرده: تا هفت، هشت روز گذشته هیچ اطالعی از وضعیت هیرکان نداشتیم و با وجود درخواست مکرر دفتر حیاتوحش برای ارائه گزارش از وضعیت هیرکان، هیچ گزارشی از س//وی استان به ما ارائه نشد بنابراین تاکید میکنم که هیچ کتمان و پنهانکاری از سوی ستاد مرکزی سازمان حفاظت محیطزیست اتفاقنیفتادهاست.تلفشدنهیرکانراموضوع مهم//ی نمیبینیم که بخواهی//م در مورد آن پنهانکاری کنیم. واقعیت آن است که گزارشی ازسویاستانگلستاندرموردوضعیتهیرکان بهدفترحیاتوحشارائهنمیشد.درواقعازنظر سازمان محیطزیست اگر حیاتوحش یک ماه هم در طبیعت زنده بماند بهتر از آن است که دو سال در باغ وحش زندگی کند.

خرازیانمق//دم ب//ا اش//اره ب//ه پنهانکاری صورتگرفت//ه در مورد هیرکان اظه//ار کرد: متاسفانهبرخیدرسازمانحفاظتمحیطزیست زمینه را برای عقدهگش//ایی فراهم میکنند و زحماتکارشناسانستادیرازیرسوالمیبرند. کارشناسانمااگرحرفیازتیالپیابزنند،متهمبه این میشوند که در مافیای فیله تیالپیا حضور دارند و حاال در ماجرای هیرکان متهم میشوند که دالل حیاتوحش هستند. این بحث اصال از نظ//ر من اهمیتی ندارد. آنچه مهم اس//ت، اجرای دقیق برنامه جامع مدیریت پلنگ است واطمینانمیدهمهیچپنهانکاریازجانبستاد در مورد هیرکان اتفاق نیفتاده است.

از س//ویی دیگ//ر در خ//الل همین بحث، معاون محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیس//ت با بیان اینکه استان گلستان از ارائه گزارشهای منظم در مورد هیرکان به این سازمان خودداری کرده بود، گفت: ترس بیجای مسووالن این استان از پاسخگویی به منتقدان رهاسازیهیرکانباعثپنهانکاریدرموردمرگ این پلنگ ماده شد.

فرهاددبیریدرنشستمعاونتمحیطزیست طبیعی س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت در خصوص پنهانکاری مسووالن استان گلستان توضیحاتی ارائ//ه داد. وی در این زمینه اظهار کرد: آخرین جلسه شورای عالی محیطزیست 25 اسفندماه 95 تشکیل و تصمیماتی در این جلسهگرفتهشد.درشورایعالیمحیطزیست ششمنطقهازمحدودههایارزشمندکشوربعد از یک س//ال تالش و درخواست و بعد از اخذ موافقت وزیر جهاد کش//اورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مناطق حفاظتشده اعالم شد.

وی عن//وان کرد: الموت و طارم س//فلی در استان قزوین، یخاب در استان اصفهان، درهباغ در اس//تان فارس و شیرستان در چهارمحال و بختی//اری به عنوان مناطق حفاظتش//ده معرفی شدند. همچنین محدوده امن و پناهگاه حیاتوحش موت//ه به عنوان پارک ملی موته معرفیشد.

معاون محیطزیس//ت طبیعی س//ازمان حفاظت محیطزیست در مورد مرگ هیرکان اینگون//ه توضیح داد: یک گونه به هر دلیلی از طبیعت گرفته ش//ده اس//ت. این موضوع در ح//وزه حیاتوحش نهتنها در کش//ور ما بلک//ه در تمام دنیا اتفاق میافتد. برای مثال ممکن اس//ت مادر ی//ک گون//ه در اثر یک تصادف تلف شود ولی فرزندان او باقی بمانند. س//ازمان حفاظت محیطزیست تنها مرجع پیگیری چنین موضوعاتی است. بعد از پیدا کردن دو تولهپلنگ در اس//تان گلستان، در سازمان محیطزیست با مشورت کارشناسان خارجی به این نتیجه رسیدیم که رشد این تولهپلنگها به شکلی باشد که خوی وحشی آنها حفظ شود و به انسان عادت نکنند.

دبی//ری در ادام//ه عنوان کرد: رهاس//ازی تولهپلنگ ماده سال گذشته اتفاق افتاد. رقیب عمده هیرکان پلنگهای نر بزرگسال در پارک ملی گلس//تان بودند. ممکن است هیرکان به قلمرو یک پلنگ نر نزدیک شده و حدس زده میش//ود که به خاطر همین موضوع کش//ته شده است.

وی تاکید کرد: استان گلستان باید بالفاصله وضعی//ت هیرکان را به مرکز گزارش میداد و جزییات مرگ این پلنگ ماده بهسرعت روشن میشد اما ترس بیجا از پاسخگویی در استان گلس//تان و ترس از انتقاد مخالفان رهاسازی هیرکان باعث کش دادن قضیه شده است. این در حالی است که باید گزارش هیرکان به طور منظم ارائه میشد.

مع//اون محیطزیس//ت طبیعی س//ازمان محیطزیس//ت با اشاره به اینکه پنهانکاری در تهران صورت نگرفته است، گفت: باید گزارشات ازسویاستانگلستانبهسازمانمحیطزیست ارائهمیشدولیایناتفاقنیفتاد.هیاتتخلفات اینموضوعراپیگیریمیکند.بازرسانسازمان محیطزیستامروزآنجاهستندوکاربازجوییرا انجاممیدهند.کلقضیهموضوعمهمینیست ولی عدم ارائه گزارش توس//ط استان گلستان باعث شد این جنجالها به وجود آید.

دبی//ری در اظهار نظری ش//گفتانگیز از بیخبری س//ازمان، در پاس//خ به این پرسش که آیا هیرکان ردیاب سیگنال مرگ داشته یا نه اظهار کرد: نمیدانیم ردیاب سیگنال مرگ داشته است یا نه اما مهم این است که استان گلستان هیچ گزارشی به معاونت محیطزیست طبیعی درباره هیرکان ارائه نداده اس//ت. این در حالی اس//ت که اگر پلنگ ردیاب سیگنال مرگ داش//ته باش//د، زمان مرگ او به صورت دقیق ثبت میشود و میتوانند علت مرگ را زودتر تش//خیص دهند. خود این بیخبری از وجود ردیاب نشاندهنده نوعی بیمسوولیتی و کمتوجهی به اینگونه نخستین بار رها شده در طبیعت است. این اختالف نظرها و اظهار نظره//ای متفاوت همچنان ادام//ه دارد و هر روز که از مرگ این تولهپلنگ میگذرد، ابعاد تازهای از کوتاهیهای صورتگرفته در خصوص نوع رهاسازی او در طبیعت و همچنین نحوه و زمان مرگ او عنوان میشود. چند روز قبل اعالم ش//ده بود قرار است کارشناسان آلمانی زم//ان دقیق م//رگ را تعیین کنند تا متوجه ش//وند هیرکان، به چه نحو کشته شده و چرا اداره محیطزیست استان گلستان این موضوع مهم را پنهان کرده است. شاید همچنان باید منتظرماندتاخبردقیقتریازدلدرگیریهای لفظی صورتگرفته مسووالن سازمان حفاظت محیطزیست عنوان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.