افزایش گرما در کشور

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

میزان- کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه تا آخر هفته هوای کش//ور گرم میشود، گفت: در جنوب غرب و جنوب کشور از امروز بار دیگر دمای هوا افزایش مییابد و احتماال در استان خوزستان دما به 50 درجه میرسد. روز گذشته اهواز به 49 درجه باالی صفر رس//ید. مهران در استان ایالم هم به 48 درجه باالی صفر رسید. در بین مراکز استانها اهواز با 49 درجه گرمترین ش//هر ای//ران بود و پس از آن خرمآب//اد با 39 درجه باالی صفر در رتبه بعدی قرار دارد.فریبا گودرزی افزود: برای جنوب شرق کشور به ویژه سیس//تان وبلوچستان وقوع توفان گرد و خاک پیشبینی میشود. امروز و فردا در شهرهای سراوان و زابل، طبس و بیرجند شاهد وزش شدید باد و گرد و خاک خواهیم بود. روند افزایشی دما همچنان ادامه دارد. روز جمعه روند افزایش دما در کش//ور متوقف میش//ود اما از روز شنبه دوباره به سمت گرم شدن ه//وا میرویم. روز جمعه ته//ران به دمای 37 درجه باالی صفر میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.