نگاهی به عملکرد ونگر همراه با توپچی های لندن؛ دگرگونی در سیستم دفاعی آرسنال

Jahan e-Sanat - - News -

ونگر عاشق س//رعت، نیروی جوانی و قابلیتهای حفظ توپ مدافعان اس//ت. آرسنال در فصل -2004 2003 توانست یکی از ستایششدهترین تیمهای تاریخ لیگ برتر را به نمایش بگذارد.

دو فصل پیش از آن آرسنال توانسته بود به روشی به همین اندازه تاثیرگذار، لیگ برتر را فتح کند و دو رکورد فوقالعاده به ثبت برساند؛ اول اینکه اولین تیمی شدند که طول فصل هرگز در بازیهای خارج از خانه نباختند. آرسنال در سفرهای خود به تیمی ترسناک برای رقبا تبدیل ش//ده بود؛ ورزش//گاه آنها، هایبری، کوچکترین ورزش//گاه انگلستان بود و به این ترتیب در بازیهای خارج از خانه انگار فضای بیشتری برای درخشش داشتند.

دوم و خیرهکنندهتر از مورد اول، آنها باز هم برای اولین بار به تیمی تبدیل شدند که در تمام بازیهای خود گل میزدند؛ رکوردی که تاکنون حفظ ش//ده و این از انس//جام بسیار خوب آنها در کارهای تهاجمی خبر میداد.

پی//ش از آن فصل، ونگر یک پیشبینی کرده بود: هیچ تیمی باالتر از ما به کار خود در لیگ پایان نخواهد داد. و برای من جای تعجب نخواهد بود اگر به تیمی بدون شکس//ت در کل فصل تبدیل شویم. واکنشها به حرف او آمیزهای از ش//ک و تمسخر بود. اما آرسن حرف خود را عملی کرد.

پس از شکست چهار بر یک لیدز در سپتامبر 2002 گفت: هنوز امیدوارم تیمی بدون شکست در کل فصل باش//یم. این یک هدف مش//خص ونگر بود که از سال 1888 تا آن زمان عملی نش//ده بود، اما پس از دیدار برابر اورتون، یعنی سیامین بازی آرسنال، وین رونی توانست از فاصله 25 یاردی و در دقیقه 90 برنامههای ونگر را نابود کند. رویای یک فصل بیشکس//ت برای ونگر از بین رفته بود.

این ضربه روانی به وضوح آرسنال را به هم ریخت زی//را آنها چهار ب//ازی متوالی بع//دی را نیز باختند، یعنی بدترین آمار از س//ال .1983 ت//ا ماه آوریل، در حالی که منچستریونایتد مدعی اصلی قهرمانی شده بود، پیشبینی شکس//تناپذیری ونگر بدجور خراب شده بود.

آرسنال س//رانجام، با شکست حیرتآور سه بر دو برابر لیدز که قصد داشت خود را در لیگ حفظ کند، به تیم دوم پشت سر تیم الکس فرگوسن تبدیل شد. مارتی//ن کیون، دفاع وس//ط توپچیها، ونگر را مقصر این شکس//ت دانس//ت و اعالم کرد پیشبینی پیش از فصل ونگر موجب ش//د فشار زیادی روی بازیکنان وارد ش//ود. اما در کمال تعجب، شکس//ت برابر لیدز به آخرین شکس//ت آنها تبدیل ش//د و شاگردان ونگر توانستند در 49 بازی بعدی خود، از جمله کل فصل بعد، از شکست بگریزند.

پیشبینی ونگر درست از آب در آمد، اما یک سال دیرتر. تیم آرسنال در این دو فصل تقریبا بیتغییر بود. فقط دو نفر جدید به تیم اضافه ش//ده بودند: ژیلبرتو سیلوا و کولو توره.

در واقع تیم آرسنال در سال 2003-2004 از نظر ساختار بسیار شبیه بود به تیمی که زیر نظر ونگر در س//ال 98 به اولین قهرمانی دست یافته بود. ترکیب آنها 4-4-2 بود و در ادامه میتوانس//ت به 4-2-3-1 تغییر کند. ویرا پس//ت هافبک خ//ود را حفظ کرد و دنیس برکمپ هنوز شماره 10 بود. جلوی آنها تیری آنری هم نسخه بهبودیافته یان رایت و نیکالس آنلکا به حس//اب میآمد، روبرت پیرس، هافبک چپشان، گلزن تیم شده بود و فردی لیونبرگ بازیکن سختکوش تیم بود.

در خط میانه و حمله، قهرمانان آرس//نال انقالبی عمل نمیکردند بلکه ادام//ه همان انقالبی بودند که ونگر در باشگاه آغاز کرده بود. اما از نقطهنظر دفاعی، همه چیز تغییر کرده بود. از سال 98 ونگر هنوز وفادار به همان دفاع چهارنفرهای بود که جورج گراهام مطرح کرده بود: لی دیکسون، استیو بولد، تونی آدامز و نایجل وینتربورن. این چهار نفر در کنار هم یک واحد دفاعی مستحکم را ایجاد میکردند و هماهنگیشان در کنار هم بارها موجب آفسایدگیری میشد.

در عین حال میتوانستند به برنامه قهرمانی آرسنال از سال 98 جامه عمل بپوشانند به این طریق که مثال تونی آدامز مدافعی بود که میتوانس//ت با قابلیتهای سرعتی خود از دفاع به حمله هجوم ببرد و به کارهای ضدحمله کمک کند.

ونگر هم مدافعان خ//ود را به حمله فرا میخواند. خط دفاعی نفوذ ناپذیر آنها اصال مهاجمانی بودند که ونگر متقاعدشان کرده بود در پست دفاع بازی کنند. همان طور که جیم//ی کرگر زمانی گفت، تمام دفاع آخرها میتوانند دو نوع باش//ند: یک دفاع وسط ناکام ی//ا یک وینگر ناکام. اما این مورد اخیر پدیدهای نو به حساب میآمد و رشد و تکامل دفاع آخرهای تهاجمی از جمله بزرگترین تغییرهای تاکتیکی س//ده 21 به حساب میآید.

به این کیفیت، در ترکیب ،4-4-2 این اغلب دفاع آخرها بودند که بیش//ترین فض//ا را جلوی خود برای حمله میدیدند و در نتیجه وینگرهای کناری بیشتر مواقع خود را پشت سر مدافعان، مهاجم میدیدند. در نتیجه دفاع آخرها میتوانستند به سالحهای تهاجمی کلیدی تیم تبدیل شوند.

اشلی کول یک نمونه کامل بود. یک مهاجم آیندهدار در تیم جوانان آرس//نال که در اواخر سنین نوجوانی به پس//ت دفاع فرستاده شد. وی در ادامه توانست به بهترین دفاع چپ دنیا تبدیل ش//ود، هرچند دو فصل اول او پر از اشتباهات بود.

با این حال، ونگر عاش//ق سرعت، نیروی جوانی و قابلیتهای حفظ توپ او بود و به درستی معتقد بود که کول بهترین قابلیتها را برای رشد ویژگیهای تدافعی دارد. کول پس از مس//ابقات یورو 2004 که توانست خود را به عنوان یکی از بهترین دفاع آخرهای جهان به اثبات برساند تایید کرد: واقعا نمیخواستم به یک مدافع تبدیل ش//وم. هرگز مدافعان یا دفاع کردن را دوست نداشتم. همیشه عاشق گلزنی و حمله بودم. زمانی که در تیم جوانان آرس//نال از من خواس//ته شد به پست دفاع بروم، باید میپذیرفتم. حاال از این که به یک دفاع چپ تبدیل شدهام پشیمان نیستم، اما اولش خوشحال نبودم. همیشه دنبال افتخار گلزنی بودم.

لورن، دفاع راست آرسنال، هم یک دفاع آخر طبیعی نبود و ابتدا نسبت به پست جدید خود شک داشت: اول بار در پس//ت وینگر راست بازی میکردم. ونگر خیال میکرد من قابلیت بازی در پست دفاع راست را دارم. به نظر پیشرفت میآمد؛ اول برایم خیلی دشوار بود... آرسن اعتماد الزم را برای تحقق قابلیتهایی که دارید به شما میدهد.

از اینها جالبتر ونگر یک مدافع غیرطبیعی دیگر را به خط دفاع خود اضافه کرد. کولو توره ابتدا به عنوان یک دونده پرانرژی و موثر به خط میانه تیم آرس//نال اضافه شده بود، اما وقتی به پست دفاع چپ فرستاده ش//د با نقش جدید خود کن//ار نمیآمد. او تا پیش از س//ال 2004 هرگز در پس//ت دفاع وسط بازی نکرده بود، اما وقتی ونگر او را کنار س//ول کمپل گذاش//ت همه چیز تغییر کرد.

حت//ی خود کمپل که محکمترین مدافع باش//گاه بود، در سالهای اول بازی خود در پستی جلوتر بازی میکرد. در سنین نوجوانی در پست وینگر راست بود و وقتی راهی تاتنهام شد به پست مهاجم وسط انتقال یافت. او سرانجام به یک مدافع تبدیل شد و مجبورش کردند قابلیتهای سرزنی خود را بهبود بخشد.

ت//ا آنجا پیش//رفت کرد ک//ه در بازیهای هوایی ح//رف اول و آخر را میزد. به این ترتیب چهار مدافع آخر آرسنال توانس//تند به بهترینهای تاریخ باشگاه تبدیل شوند.

ونگر درب//اره برنامههای دفاعی خ//ود گفت: همه بازیکن//ان را تکنیکیتر ک//ردم. اول با بهبود بازیکنان موجود، س//پس با آوردن بازیکنان بهتر و کسانی که میتوانستند خدمات بهتری برسانند.

مردم همیشه از سیستمهای دفاعی حرف میزنند ک//ه من ب//ه ارث برده ب//ودم و به این ج//ا آوردم. اما مردم فراموش میکنند درباره دفاعی حرف بزنند که بیشکس//ت بود. هرگز درباره این موضوع حرفی زده نمیش//ود. باورکردنی نیست که این مدافعان صاحب ارج و قرب نمیش//وند. لورن، کولو توره، سول کمپل و اش//لی کول اینها همگی استثنایی بودند. آنها حتی ی//ک بازی را هم نباختند و هنوز صحبتی درباره آنها نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.