همه گزینههای روی میز پرسپولیس

Jahan e-Sanat - - News -

تاجیکس//تان و ترکمنستان بیشترین ش//انس را برای میزبانی پرسپولیس از االهلی در اختیار دارند و پس از این دو، کشورهایی نظیر مالزی و استرالیا مناسب به نظر میآیند.

موضوع بازی تیمهای ایرانی و عربستانی در کشور ثالث هر روز وارد مرحله دیگری میشود و حاال پس از دیدارهای مراحل قبل در عمان، به دلیل گرمای شدید این کشور و همچنین استفاده از امتیاز میزبانی، تیمهای ایرانی در تالش هستند کشوری ازآسیامرکزیرابهعنوانمیزبانمعرفیکنند.دراینمیانتاجیکستانوترکمنستان شانس بیشتری از دیگر گزینهها دارند؛ هرکدام از این دو امکانات و مزایای خاص خود را دارند و نمیتوان با قطعیت یکی را برتر از دیگری دانست. تاجیکستان ورزش//گاه پامیر: این ورزش//گاه 24 هزار نفری در مرکز کشور تاجیکستان قرار دارد و مهمترین اس//تادیوم شهر دوشنبه به شمار میرود. تیمهای زسکا دوش//نبه، استقالل و تیم ملی تاجیکس//تان در این ورزشگاه 71 ساله از رقبا میزبانی میکنند.

اینورزشگاهکهدرکنارباغوحشبزرگشهر بناشده،فاصله0012 کیلومتری باتهرانو0054 کیلومتریباجدهداردوفارسیزبانبودناهالیتاجیکستانسبب شده این کشور و ورزشگاه پامیر یکی از جدیترین گزینه سرخها برای میزبانی مرحله یکچهارم نهایی باشد. البته مصنوعی بودن چمن این ورزشگاه که در فصل جاری میزبان رقابتهای ایافسی کاپ نیز بود ، جزو معایب آن محسوب میشود. ترکمنستان استادیومالمپیک:مهمترینورزشگاهکشورهمسایهشرقی،54 هزارنفریو41 ساله است. ورزشگاهی که تاکنون بیش از 30 هزار نفر به خود ندیده و در مجموعه المپیک شهر عشقآباد قرار دارد. تیم ملی ترکمنستان و اف کا عشقآباد تیمهایی هستند که در این استادیوم میزبان حریفان هستند.

البته ترکمنستان ورزش//گاههای مجهز دیگری نیز دارد. یکی از آنها ورزشگاه 10 هزار نفری بلخانآباد است که در سال 2009 تاسیس شده و به دلیل میزبانی مس//ابقات ایافس//ی کاپ، مورد توجه مدیران پرسپولیس قرار گرفته است. این استادیوم در اکتبر 2009 به دست پیمانکاران ترکیهای ساخته شد و مورد استفاده تیم باشگاه بالکان قرار میگیرد و در صورتی که پرسپولیس، ترکمنستان را برای میزبانی انتخاب کند، از آن بیشتر خواهیم شنید. چمن طبیعی و مسقف بودن، از مزایای این استادیوم به شمار میرود. دیگرکشورها پرسپولیس گزینههای دیگری هم برای میزبانی از االهلی دارد. گزینههایی مثل مالزی و استرالیا که در ظاهر شیکتر از دو کشور قبلی هستند اما مسافت باالی ایران تا کشورهای ذکر شده، احتماال سرخها را برای میزبانی در این دو کشور منصرف خواهد کرد. اما حضور انبوه ایرانیان و ورزشگاههای مدرن این کشورها، هر تیمی را برای میزبانی در آنها وسوسه میکند. مالزی بیش از 20 ورزشگاه استاندارد دارد که البته از بین آنها، گلزار سرمبان نصیب ایران میشود! استرالیا نیز با توجه به حضور پیمانکاران اروپایی، از ورزشگاه استاندارد غنی به شمار میرود.

البته گزینههای دیگری همچون لبنان، امارات و ازبکستان نیز همچنان روی میز هستند اما واقعیت این است که پرسپولیس برای استفاده درست از امتیاز میزبانیاش، باید روی کشورهای عربی قلم بکشد. حال باید دید پس از سفر طاهری به کشورهای آسیای میانه، پرسپولیسیها چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.