كوتاه از جهان

Jahan e-Sanat - - News -

رئالمادریدارزشمندترینبرندفوتبالیجهان باشگاه رئالمادرید که به تازگی موفق شده است به مقام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دس//ت پیدا کند، به عنوان باارزشترین برند فوتبالی جهان، باالتر از بارسلونا معرفی شد. رئالمادرید به عنوان ارزشمند ترین برند فوتبالی جهان، باالتر از سایر غولهای فوتبال دنیا قرار گرفت تا پس از افتخارات ،2016-2017لصف عنوان دیگری را نصیب خود کرده باشد.این عنوان طی تحقیقاتی از سوی یک مرکز مالی در کشور مالزی شکل گرفته است که اثبات میکند، رئالمادرید 1/96اب امتیاز در رده اول قدرتمندترین باشگاههای فوتبال جهان قرار میگیرد و پس از آن نیز باشگاه بارسلونا با 4/95 امتی//از در رده دوم قرار گرفته است.ش//اخصها و مالکهای این رتبهبندی بر اساس ظرفیتهای استادیوم، میزان افراد شاغل در باشگاه، میزان فعالیت و محبوبیت در شبکههای مجازی، نتایج کسب شده و میزان رضایت هواداران مد نظر قرار گرفته است. پس از دو غول اسپانیایی، به ترتیب باشگاههای بایرن مونیخ، منچستریونایتد و یوونتوس جای گرفتهاند. رئالمادریدپیشنهاد06 میلیونیورویییونایتدراردکرد باشگاه رئالمادرید با پیشنهاد شیاطین سرخ برای جذب آلوارو موراتا، مهاجماسپانیاییمخالفتکرد.بنابرگزارشاترسانههایاسپانیایی،پیشنهاد 60 میلیون پوندی باشگاه منچستریونایتد برای جذب آلوارو موراتا که به تازگی موفق ش//ده با باش//گاه رئالمادرید در لیگ قهرمانان اروپا به مقام قهرمانی دس//ت پیدا کند رد شده اس//ت.پیش از این باشگاه رئالمادرید نیز به دنبال جذب داوید دخیا، سنگربان شیاطین سرخ بود که مدیران این باشگاه اعالم کردند تنها زمانی با این انتقال موافقت میکنند که در ازای وی و با تخفیف بر سر مبلغ خرید او، آلوارو موراتا نیز به اولدترافورد منتقل ش//ود. موراتا در فصل 2016-2017 موفق شده برای رئالمادرید 20 گل به ثمر برساند. باشگاهمیالنخریدرودریگزراقطعیدانست ریکاردو رودریگز، مدافع باشگاه ولفسبورگ، با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود خبر پیوستنش به باشگاه آثمیالن را تایید کرد.

باشگاه میالن رسما اعالم کرد توافق نهایی بر سر خرید ریکاردو رودریگز، مدافع چپ باش//گاه ولفسبورگ حاصل شده اس//ت و این بازیکن راهی آثمیالن خواهد شد.مدیر برنامههای این مدافع این بازیکن سوییسی هفته قبل رسما اعالم کرده بود که مکاتبات مثبتی را با باشگاه میالن داشته است و توافق نهایی نیز در حال انجام است. ریکاردو رودریگز نیز با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود این خبر را تایید کرد و نوشت: میالن به زودی. توافقامریکاوبامیانگباپاریسنژرمن مهاجم گابنی دورتموند با باشگاه پاریسنژرمن به توافق رسید و قرار استباقراردادیچهارسالهبهارزش07 میلیونیوروراهیاینتیمفرانسوی شود.سرانجام چنان که انتظار میرفت پییر اوبامیانگ از بورسیا دورتموند جدا شد و با قراردادی چهار ساله با پاریسنژرمن به توافق رسید. روزنامه بیلد آلمان اعالم کرد مهاجم گابنی دورتموند در پاریسنژرمن سالی 14 میلیونیورودستمزدخواهدگرفتورقماینانتقال07 میلیونیورواست. در ادامه خبر بیلد آمده است که لوکاس نیکوالس آالریو مهاجم 24 ساله ریورپالته آرژانتین جدیترین گزینه برای جایگزینی اوبامیانگ در دورتموند است. این مهاجم آرژانتینی در 28 بازی در لیگ آرژانتین توانست 13 گل به ثمر رساند و پنج پاس گل هم بدهد. صعودنادالبهنیمهنهاییروالنگاروس رافائل نادال با شکست دادن پابلو کارنیو در یکچهارم نهایی تنیس اوپن فرانسه به نیمهنهایی این بازیها راه یافت.

او در یکچهارم نهایی تنیس اوپن فرانسه مقابل پابلو کارنیو اسپانیایی قرار گرفت. نادال در این بازی ست اول را با نتیجه شش بر دو از آن خود کرد. در س//ت دوم دو بر صفر جلو بود که کارنیو دچار مصدومیت شد و بازی با اعالم پیروزی نادال به پایان رس//ید. او تاکنون 9 بار قهرمان اوپن فرانسه شده است. دیروز در دیگر بازیهای یکچهارم نهایی تنیس اوپن فرانسه نواک جوکوویچ با دومنیک تیم، اندی ماری با کی نیشیکوری و استن واورینکا با مارین چیلیچ بازی کردند. پخشمستقیمتلویزیونی،امروز اروگوئه- ونزوئال 12:30 شبکه ورزش ایتالیا- انگلیس 15:30 شبکه ورزش برزیل- آرژانتین، فردا 14:35 شبکه سه لیگ جهانی والیبال ایران- بلژیک 21:10 سایت آنتن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.