فریب94 درصدی،سهمبانوانازوالیبالملی؟

Jahan e-Sanat - - News - تلكس رویداد

جمعه هفته دوم لیگ جهانی والیبال شروع میشود و ایران باید در تهران و س//الن 12 هزارنفری آزادی میزبان رقبا باشد. یکی از مهمترین مس//ایلی که در روزهای پیش از برگزاری بازیها به وجود آمده، مطالبه بح//ق بانوان برای ورود به ورزش//گاه آزادی و ه//واداری از تیمهای ملی است. تاکید فدراسیون جهانی والیبال بر حق حضور زنان در ورزشگاه و فشارهایی که از دورههای قبل به فدراسیون والیبال ایران وارد شد تا این مساله را حل کند، باعث شد فصل گذشته فدراسیون اجازه دهد تعدادی از بانوان به طور گزینششده در جایگاه مخصوصی در سالن حضور داشته باشند تا فشار فدراسیون جهانی از روی دوش داورزنی و دوستان برداشته شود؛ فشاری که البته از طرف جامعه داخلی پررنگتر شد اما صدایشان به جایی نمیرس//ید.حاال اما با توجه به شروع دوباره لیگ جهانی و تازه شدن دغدغه بخش بزرگی از جامعه، دوباره فدراسیون ایران دست به کار شده تا با استفاده از روشهای مختلف روی این مطالبه عمومی سرپوش بگذارد و محرومیت بانوان از حضور در ورزشگاهها را با استفاده از راههای نخنماشده تمدید کند. از روزهای قبل که بلیتفروشی لیگ جهانی شروع شد، بانوانی که برای تهیه بلیت به سایت فدراسیون مراجعه میکردند با پیام »متاسفانه سهمیه خانمها به پایان رسیده« روبهرو میشدند؛ اتفاقی که نهایت سادهاندیشی فدراسیوننشینها بوده که مردم و به خصوص بانوان را اینچنین سادهلوح فرض کرده بودند. بعد از رسانهای شدن این راهکار در سطح عمومی و انتقادات جدی به فدراسیون، مسووالن دوباره با پاک کردن صورتمساله روشی جدید ابداع کرده و با پیامی نو تصمیم گرفتند بانوان را از حضور در ورزشگاه منصرف کنند. این بار وقتی برای خرید بلیت به سایت مراجعه کنید، با پیام »به تعداد خواستهشده بلیت قابل فروش برای این مسابقه در سهمیه )بانوان( موجود نیست« روبهرو میشوید؛ روشی نو که نهایت خالقیت دستاندرکاران والیبال ایران برای فریب فدراسیون جهانی و البته بخش بزرگی از مردم ایران در پیش گرفتهاند.

به نوش//ته آیاسپورت، بحثها درباره حق ورود بانوان به ورزشگاهها در آستانه میزبانی ایران در لیگ جهانی به بخش بزرگی از سطح جامعه رسیده و به یکی از مطالبات جدی جامعه مدنی تبدیل شده بهخصوص که هنوز در تبوتاب انتخاباتی هستیم که نامزدها با تجمعات سیاسی پرشور با حضور همزمان زنان و مردان در سالنهای ورزشی وعدههای اجرای حقوق همگان را فریاد میزدند. باید دید وزارت ورزش و فدراسیون والیبالی که رییس آن، معاون وزیر ورزش است، برای شفافسازی این مساله مبهم چه گامهایی برمیدارند. وزارتی که در هفتههای پیش از انتخابات درباره حل شدن حضور زنان در ورزشگاه وعدههایی داده بود. مادریددراندیشهوایخو نادردستنشانقراردادشراباملوانرسماامضاکرد دروسی:بعدازجامجهانی8102 خداحافظیمیکنم روس/یه ح/دود 200 تماش/اگر فوتب/ال را از حض/ور در ج/ام کنفدراسیونها محروم کرد کاوانی: ناپولی مرا برای بازگشت به ایتالیا وسوسه میکند پیتر بوژ: دورتموند جزو 10 تیم برتر جهان است آرداتورانازتیمملیترکیهاخراجشد

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.