واکنشدبیرکل AFC بهمناقشهفوتبالیایرانوعربستان

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به مناقشه فوتبالی ایران و عربستان گفت که تصمیم درباره بازی نکردن پرسپولیس و االهلی عربستان در خانه، خارج از کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیاست.

قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا سهشنبه گذشته برگزار شد و پرسپولیس ایران باید برابر االهلی عربستان دیدار کند. ویندسور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره این اتفاق گفت: امیدواریم االن که قرعهکشی صورت گرفته تاثیر اتفاقات سیاسی کم باشد. متاسفانه ما این فرصت را از دست دادیم که تیمهای پرسپولیس و االهلی در خانه بازی کنند. با این حال اینها تصمیماتی بوده که خارج از کنترل AFC بوده و در سطح دولتها گرفته شده است.

این صحبتها در حالی مطرح شده است که به نظر میرسد همچنان شیوخ سعودیدرتصمیمگیریهایکنفدراسیونفوتبالآسیادخیلهستند.جانهمچنین درباره ش//هرهای میزبان این دیدار رفت و برگشت گفت: ایران، عمان را برای این بازی انتخاب کرده و عربستان پیشتر قطر را انتخاب کرده بود که اکنون میخواهد این مکان را عوض کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.