صعود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به رده سوم جهان

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- آخرین رنکینگ تیمهای ملی فوتبال ساحلی از سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی اعالم شد و تیم ملی ایران به رده سوم جهان صعود کرد.جدیدترینرنکینگتیمهایملیفوتبالساحلیجهان)ماهژوئن7102( اعالم شد که براساس آن، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای نخستین بار در تاریخ این رشته و دیگر رشتههای تیمی ایران، به رده سوم رنکینگ جهانی صعودکرد.برهمیناساستیمهایملیفوتبالساحلیبرزیلبا8564 امتیاز، پرتغالبا5583 امتیاز،ایرانبا9023 امتیاز،روسیهبا4023 امتیازوتاهیتیبا 3090 امتیازدرردههایاولتاپنجمردهبندیجهانیایستادند.ایتالیا،سوییس، پاراگوئه، ژاپن و امارات در ردههای پنجم تا دهم جهان ایستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.