بزرگداشت كيارستمي از لندن تا سيدني

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري استان قم گفت: در چهار سال گذشته 41 اثر تاريخي در قم به ثبت رسيده و 142 اث//ر ني//ز مورد مطالع//ه و مرمت قرار گرفتهاند.

عيس//ي رضايي در س//ومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قم عنوان كرد: در چهار س//ال گذش//ته 41 اثر تاريخي در قم به ثبت رس//يده و 142 اثر نيز با اعتبار هفت ميليارد تومان م//ورد مطالعه و مرمت قرار گرفتهاند.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردش//گري اس//تان قم با ابراز خرسندي از اقدام//ات دولت تدبير و اميد در توس//عه ظرفيته//ا در اي//ن حوزه اف//زود: كاوش و مطالع//ه باستانشناس//ي در منطقه صرم و پژوه//ش در مناطق باس//تاني از جمله اين اقدامات است.

وي تصريح كرد: در اين مدت 135 قلم اش//ياي تاريخي مرم//ت و يك هزار و 430 اثر از قاچاقچيان در س//طح اس//تان كشف شده است.

رضاي//ي بيان كرد: همچنين در اين مدت 126 طرح اقامتي در اين استان به بهرهبرداري رسيده است كه اين طرحها شامل هزار و 32 اتاق با سه هزار و 61 تخت است. اين پروژهها در جهت اشتغالزايي براي دو هزار و 496 نفر اثرگذار بوده است.

مركز فيلم كلوزآپ لندن و جش//نواره فيلم »س//يدني« اين روزها ميزبان بزرگداشت عباس كيارستمي، كارگردان سرشناس سينماي ايران است. مركز فيلم كلوزآپ لندن برنامه بزرگداشت عباس كيارس//تمي را به همت احسان خوشبخت از 15 تا 19 خرداد برپا داشته كه فيلمهاي 76» دقيقه و 15 ثانيه با عباس كيارستمي«،»منوخونهببر«،»گزارش«،»مسافر«،»مشقشب«، »تجربه«، »نان و كوچه«، »زنگ تفريح«، »لباسي براي عروسي«، »دو راه حل براي يك مساله«، »رنگها«، »منم ميتونم«، »به ترتيب يا بدون ترتيب«، »اوليها«، »راهحل يك« و »همسرايان« به نمايش درخواهد آمد. همچنين شصت و چهارمين جشنواره فيلمسيدنيكهازمعتبرترينرويدادهايسينماييجهانمحسوب ميشود، برنامه بزرگداشت عباس كيارستمي را با نمايش سه فيلم »طعمگيالس«،»منوخونهببر«و»67 دقيقهو51 ثانيهباعباس كيارستمي« را تدارك ديده است.

در اين جشنواره كه از 17 تا 28 خرداد در استراليا برگزار شده است، فيلم مستند »چوكا لطفا بگو ساعت چنده؟« محصول هلند و پاپوآ گينهنو و ساخته بهروز بوكاني و آرش كماليسروستاني به نمايش درميآيد. اين فيلم درباره پناهندگاني است كه راهي استراليا در جزيره مانوسپاپوآ گينهنو ميشوند و فيلم انيميشن »اس//بهاي پنجره- عيد ظهور ش//اعرانه ايراني روزي مينگ« ساخته ان ماري فلمينگ و محصول كانادا ديگر فيلم حاضر در اين رويداد است كه شخصيت اصلي فيلم به يك جشنواره شعر در ايران دعوت ميشود.

جش//نواره فيلم »سيدني« همچنين ميزبان دو فيلم »لرد« )محمد رسولاف( و »تهران تابو« )علي فروزنده( خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.