كشته شدن آدمها

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- خبرها را از توئيتر دنبال ميكنم. سيانان خبر انفجار در قلب تهران را منتشر كرده. روي ويدئو كليك ميكنم. مجري از خبرن//گار ايراني خود اطالعات ميخواهد و مردي با لهجه فارسي، به زبان انگليسي ماوقع را گ//زارش ميدهد. كامنته//ا را ميخوانم. حجم بياطالعي مردم دنيا از قصه تروريسم و داعش اعصابم را به هم ميريزد. مينشينم و كامنتها را جواب ميدهم. نه يكي يكي كه هر چه به دستم ميآيد. دو سه كاربر هستند كه مشخص است عربند. مال كدام كشور، مشخص نيست؟ ميگويند كه سران داعش در ايران هستند و اينها همش فيلم است. متلكي نثارشان ميكنم و جواب ميدهم. كاربران ديگر هم هستند. غربي. نميتواني بگويي اروپايي يا آمريكايي. طرف اسمش دونالد يا ريموند يا ماري ان اس//ت. ميتواند فرانس//وي يا آلماني يا انگليسي باشد و حتي آمريكايي. با آنها وارد بحث ميشوم. برايشان استدالل ميآورم كه تلويزيون را فراموش كنند و فكر نكنند انفجارهاي تروريستي پاريس كار ماست. به آنها ميگويم ما در لندن يا پاريس كاري نداريم. ما خودمان در حال جنگ با داعشيم. شوكه ميشوند؟ چندتاييكنايهميزنندوچندتاييسعيميكنندمچمرابگيرند. از آنها ميخواهم در مورد وهابيت سرچ كنند. تنهايم. من يك نفرم در مقابل خيل آدمهايي كه سوال دارند يا اتهامي در پس ذهنشان بازمانده. هر كس منشنم ميكند جوابش را ميدهم. به آنها ميگويم كه ايران پشت اين حمالت نيست. مخصوصا حمله به مجلس خودش! برايشان توضيح ميدهم كه داعش يا القاعده از نظر عقيدتي بين ما و آنها تفاوتي نميبينند و كشتن آنها يا ما برايشان يكي است!

نبرد بيوقفهاي اس//ت. ش//ايد يكي دو ساعت گرميم به بحث و جدل. زني توئيت كرده كه قلبش با خانواده قربانيان است و ذهنش درگير اين واقعيت كه ترور به محل صدورش برگش//ته! از قلبش تشكر ميكنم و براي مغزش درك چند حقيقت ساده را خواستارميشوم. اين كه تروريستهايي كه در اروپا س//رگرم كشتن مردم هستند از ما نيستند. ما خود در حال جنگ با آنهاييم. اين وس//ط عربها روي اعصابند. از هموطن//ان عربزبان//م عذر ميخواه//م. عربهاي مقيم كشورهاي حاشيه خليج فارس روي اعصابند. چرت ميگويند. حمالت تروريستي خودشان را مياندازند گردن ما. براي آنها توضيح ميدهم كه از كي تا به حال حمالت 11 س//پتامبر يا كش//تارهاي ديگر در خاك اروپا را شيعهها انجام دادهاند؟ براي خارجيها توضيح ميدهم بين ش//يعهها و س//نيها با وهابيها فرق اس//ت. كش//تارها كار ما نيست. ترور كار دين نيست. تروريست مذهبي ندارد شيعه و سني هر دو قرباني اين جنگند. آنها هيچ نميدانند. آنها گفتههاي تلويزيونهاي خودشان را تكرار ميكنند. از آنها ميخواهم كمي در اينترنت مطالعه كنند. كمي آن تلويزيونهاي لعنتي را ببندند.

كشته شدن آدمها اعصابم را به هم ميريزد. طنز چه بنويسم وسط اين كشتار؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.