احداث شهرك گردشگري 500 ميليون دالري در چابهار

Jahan e-Sanat - - News -

مديركلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگريسيستان و بلوچستان از احداث يك شهرك گردشگري در محدوده چابهار با سرمايهاي بالغ بر 500 ميليون دالر از سوي يك ايراني مقيم امارات خبر داد.

كامبيز مش//تاقگوهري با اشاره به استقبال سرمايهگذاران ايراني براي فعاليت در اين استان به دنبال نامگذاري امسال با عنوان »گردشگري سيستان و بلوچستان« و رشد گردشگري اين منطقه در مدت كوتاه، به ايسنا گفت: اين ميل، بيشتر در بخش اقامتي و بومگردي بوده است. حتي سرمايهگذاري ايراني از دوبي قصد دارد شهرك گردشگري را در اراضي شهر جديد )روستاي باستاني( »تيس« در جنوب استان و از توابع شهرستان چابهار،احداثكندواعالمكردهرقميبالغبر005ميليوندالر سرمايهگذاري خواهد كرد.

به گفته او، بومگرديها در استان سيستان و بلوچستان به شدت در حال رونق است، به طوري كه سال گذشته در كل اين استان، بومگرديها وجود خارجي نداشتند اما امسال شمار آنها به 44 واحد رسيده است. گوهري از برنامه اين استان براي افزايش تعداد بومگرديها تا 200 واحد تا پايان امسال خبر داد.

وي اين اقامتگاهها را در گردشگري بسيار كارگشا دانست و افزود: تمركز ما به نس//بت هتل، روي احداث بومگرديهاست، چون سريعتر راهاندازي ميشوند. در بافت روستايي و عشايري اين استان، مخصوصا با توجه به تمركز گردشگري سيستان و بلوچستان در اين حوزه و پراكندگي آثار تاريخي، بيشتر به كار ميآيند و به سرمايهگذاري كالن هم نيازي ندارند. بافت روستايي و عش//ايري را به هم نميزنند و به واسطه آنكه مردم محلي و روستايي را مستقيم درگير ميكنند، باعث پايداري اقتصادي در اين اس//تان ميشوند. براي همين هم توسعه بومگردي در كنار گسترش ش//مار دفاتر خدمات مسافرتي، در اولويت اين استان قرار دارد.

مديركلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگريسيستان و بلوچس//تان در ادامه به پروندههاي اين اس//تان براي ثبت در فهرست ميراث جهاني يونسكو، اشاره كرد و گفت: درحال حاضر س//ه پرونده »آسبادها«، »باغشهر جالق سراوان« و »قلعههاي بلوچستان« درحال تكميل است.

گوه//ري همچني//ن از ارتقاي تع//داد پايگاههاي ميراث فرهنگي در اين استان كه هماكنون داراي دو اثر جهاني شهر س//وخته و كوير لوت اس//ت، خبر داد و افزود: پايگاه ميراث ملي باغشهر جالق، سال گذشته تصويب و راهاندازي شد. اين استان تا دو سال پيش، دو پايگاه ميراث جهاني و ملي داشت اما درحال حاضر شش پايگاه در استان احداث شده كه چهار پايگاه ملي و دو پايگاه ديگر جهاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.