زن در ريگ روان

Jahan e-Sanat - - News -

كوب//و آب//ه از پيش//گامان جريان آوان//گارد در ژاپن بود. آش//نايي او ب//ا ادبيات غرب، اگزيستانسياليسم، سوررئاليسم و ماركسيسم بر تلقي او از مسايلي همچون ازخودبيگانگي و فقدان هويت در ژاپن بعد از جنگ تأثير گذاشت.

آثار وي كه به بحران هويت در ژاپن پس از جنگ جهاني دوم ميپرداخت توجه خوانندگان جهان را به خود جلب كرد. آبه در توكيو زاده شد؛ كودكي و نوجواني را در منچوري تحت اشغال ژاپن كه پدرش در آنجا استاد طب بود، گذراند. در 1940 در دبيرستان سيجو در توكيو ثبت نام كرد و در 1943 به خواست پدرش به دانشكده پزشكي دانشگاه توكيو رفت. تحصيالت او به سبب بحران روحي و گذراندن دوره كوتاهي در يك بيمارستان رواني ناتمام ماند. آبه در پايان جنگ از راه دستفروشي امرار معاش ميكرد، ضمن اينكه شعر ميسرود و داستان كوتاه مينوشت. در 1947 نخستين كتاب شعرش را با نام »اشعار يك ناشناس« با هزينه شخصي منتشر كرد. سال بعد اشعار ديگرش با نام »تابلوي راهنمايي در انتهاي جاده« در مجلهاي انتشار يافت. آبه به گروهي از نويسندگان و هنرمندان سوررئاليسم پيوست و به سينما و تئاتر آوانگارد عالقهمند شد. نخستين مجموعه داستان كوتاه او كه 1951رد منتشر شد، جايزه آكوتاگاوا را نصيبش كرد كه مهمترين جايزه ادبي ژاپن است. »زن در ريگ روان« داستان حشرهشناسي را نقل ميكند كه با نيرنگ به داخل گودالي شني كشانده ميشود و مثل حشرهاي در دام، مجبور ميشود كه تا پايان عمر شنها را پارو كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.