خبر فوري رسانههاي جهان

Jahan e-Sanat - - News -

شبكهها و وبسايتهاي معتبر خبري دنيا، به خبر تيراندازي در مجلس و حرم امام)ره( در قالب خبر فوري پرداختند.

رويترز، گاردين، الجزيره، بيبي سي، سيانان، اينديپندنت، يو اساي تودي، ديلي اكسپرس، راشا تودي و واشنگتنپست از جمله رسانهها و شبكههاي خبري هستند كه به پوشش لحظه به لحظه از آخرين تحوالت اين حادثه در ايران پرداختند.

برخ//ي از اين وبس//ايتهاي خبري خارج//ي، به نقل از خبرگزاريهاي ايراني به انتشار اخبار مرتبط با حادثه تيراندازي در ايران اقدام كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.