بانك مركزي و آرامش بعد از توفان كاسپین

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

... ب//ه رقباي فارغ از هرگونه قيد و بند نظارتي بانك مركزي براي بانكهاي رسمي كشور تبديل شوند اما با نفوذ و رسوخ روزافزون سياست آن هم از نوع پوپوليستي آن در حوزههاي اقتصادي، پولي و بانكي كشور اين اتفاق افتاد و موسسات مالي و اعتب//اري و تعاوني كه حمايتهاي برخي نهادها و ارگانها و كانونهاي قدرت را پش//ت س//ر خود داشتند، كار بيقانوني و افسارگسيختگي مالي و بانك//ي را به جايي رس//اندند كه در دولت يازدهم بانك مركزي برخورد با اين موسسات را با سياست انحالل و ادغام در دستور كار قرار داد اما متاسفانه همانطور كه پيش//تر ذكر آن رف//ت، اجراي اين سياس//تها يكي به دليل غفل//تورزي در به راه انداختن يك جريان اطالعرساني شفاف، هدفمند و برخوردار از قابليت تاثيرگذاري بر افكار عمومي و ديگري به دليل فقدان يك استراتژي مشخص و در واقع عدم آش//نايي كافي با مديريت بحران، نهتنها نتيجهاي از اجراي آن به دست نيامد بلكه گردانندگان برخي از همان موسس//ات اعتباري و تعاون//ي با بهرهگيري از فض//اي به وجود آمده در جامعه، با بيپروايي به جذب سپردهگذار و پرداخت نرخ سودهاي به مراتب باالتر از نرخ سود بانكهاي مجاز و شناس//نامهدار ادامه دادند و زماني كه در نتيجه ادغام چند موسس//ه اعتباري غيرمجاز در موسسه اعتباري كاسپين، كار پرداخت سپردههاي مردم در موسس//ات اعتباري ادغامشده با مشكل روبهرو ش//د و اين موسس//ه با توسل به بهانههاي مختلف از خود در پرداخت سپردههاي مردم سلب مسووليتكرد،دامنهبحرانمديريتنشدهبهبرپايي تجمعات اعتراضآميز مردم كشيد كه متاسفانه در عصردهكدهجهانيارتباطاتوشبكههاياجتماعي ص//داي اين اعتراضات كه به اعتبار نظام بانكي ما ضربه زد در سراسر جهان انعكاس پيدا كرد و خدا ميداند چه پيامدهايي براي نظام بانكي آسيبديده و آس//يبپذير ما به همراه خواهد داش//ت. بحران س//پردهگذاران فرشتگان و كاسپين هرچه بود، با اقدام رييس كل بانك مركزي در تامين منابع الزم براي پرداخت وجوه سپردهگذاران فروكش كرد و بايد اميدوار بود در مدت زمان اعالمشده پولها به طور كامل به آنها پرداخت شود اما بايد ديد رييس كل محترم بانك مركزي براي سپردهگذاران صدها موسسه مالي و اعتباري ديگر كه در سطح كشور به جذب منابع مردم و انجام فعاليتهاي شبهبانكي مشغولند و چون آتش زير خاكستر هر آن ممكن است سرنوشت سپردهگذاران فرشتگان و كاسپين در مورد آنها تكرار ش//ود، قبل از تبديل شدن به يك بحران بزرگ، چه راهحلي انديش//يده اس//ت. مسلما تجربههاي به دست آمده از بحران و ادغام فرشتگان در كاسپين حاوي درسهايي بوده كه به طور منطقي ميتواند در حل بحرانهاي مشابه آينده به مسووالن بانك مركزي كمك كند تا از وارد آمدن ضربههاي بيشتر به اعتبار نظام بانكي ما در داخل و خارج كشور جلوگيري كند. بانك مركزي بايد كاري كند تا آرامشي كه بعد از توفان كاسپين به وجود آمد، پايدار بماند.

Kiamehr_gh@yahoo.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.