بازی خطرناک خانم مي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دكترصالحالدینهرسني

انتخابات پارلماني بريتانيا پنجشنبه گذشته برگزار شد كه با توجه به نتايج به دست آم//ده هيچك//دام از احزاب نتوانس//تند به اكثريت الزم براي تش//كيل دول//ت واحد دستيابند.نظربهاينكهانتخاباتزودهنگامبريتانيابه خواستنخستوزيرمحافظهكاراينكشورودرراستاي كسباكثريتمطلقبرگزارشد،انتظارميرفتترزامي با نيل به اين هدف ضمن تحكيم قدرت حزبي خود با اقتدار تداركات پسابرگزيت را با اتحاديه اروپا ادامه دهد اماحزبمحافظهكارفقطتوانست413كرسيبهدست آوردتاازدستيابيبهاكثريتمطلقبازبماند.درچنين شرايطيترزاميبهعنوانرهبرحزبمحافظهكار-اگر قرارباشدمامورتشكيلكابينهشود-بايدبايكيازاحزاب كوچك،دولتائتالفيمعرفيكندمانندسال0102 كه حزبكارگربهرهبريتونيبلربامشاركتحزبليبرال، دولت ائتالفي تشكيل داد. در اين ميان اما رهبر حزب محافظهكارسراغحزبدموكراتيكوحدتطلبايرلند شماليرفتهكهازبسياريجهاتبهويژهازمنظررابطهبا اتحاديهاروپابالندناختالفاساسيدارد،بهعبارتبهتر ترزاميبرايايجادثباتدربريتانياراهدرستيراانتخاب نكردهچراكهازنظرادبيهماينائتالفبااكثريتمطلق موردنظراوكامالمنافاتدارد.

بهطورقطعچنيننتيجهايبرايحزبمحافظهكار ورهبرآن،ترزاميمعناييغيرازشكستنداردچراكه او از تمام شرايط بالقوه عيني و ذهني براي رسيدن به اكثريتمطلق،يعنيكسب623 كرسيبرخورداربود. چنين شرايط و انگيزهاي، ترزا مي را بر آن داشت كه براي نيل به هدف نهايي خود بر ارزشهاي س//نتي حزبمحافظهكارماننداصالحقانونمهاجرت،انتقاداز نخبگانليبرالواتخاذراهبردهاوبرنامههايمشخصتر وواقعگرايانهتردرمواجههبامخاطراتامنيتيتاكيدكند اماچنينراهبردهاييدرنهايتشكستيغيرمنتظرهرا برحزبمحافظهكاروشخصنخستوزيرواردكردكه باتوجهبهحركتخزندهحزبكارگردرسپهرسياسي بريتانياچهبساتامدتطوالنيقابلجبراننباشد.عامل ديگريكهسببناكاميحزبمحافظهكارشد،چهبسا ريشه در رشد بياعتمادي مردم به رهبران خود داشته باشد كه ترزا مي هم از آن به دور نيست. نظرسنجي كه اخيرا در بريتانيا منتش//ر شد، مبين آن است كه سياستمداران جزيره بيشتر ترجيح ميدهند به جاي بهادادنبهمردموبهبودزندگيآنها،بهمنافعشخصي وحزبيخوداهميتدهند.دراينراستاگفتنياستبا وجوداينكهبهنظرميرسيدترزاميبهنوعيدورانديش و به آداب و رس//وم سياستورزي آشنا و آگاه است تا جايي كه پس از پسابرجام بسياري از مردم بريتانيا كه نگران شرايط پس از جدايي از اتحاديه اروپا بودند او را براي سكانداري هدايت كشور مناسب ميدانستند، حتي با وجود چنددستگي در حزب كارگر، توانست از گرداب تروريسم و افراطيگري در مذاكرات پسابرجام به س//المت عبور كند تا بعد از مارگارت تاچر بتواند بهعنواندومينزندرتاريخپارلمانبريتانياباقاطعيت بر مسند صدارت اين كشور بنشيندكه البته اصرار او براي ماندن در رهبري حزب و تش//كيل دولت لرزان آينده با حزب اتحادگرای ايرلند شمالی كه در اساس با يكديگر اختالف دارند به ويژه در مورد اتحاديه اروپا اين تعاريف را نقض ميكند.با نتايج به دست آمده در انتخاباتپارلمانيبريتانيا،اينكشوردرآستانهيكتجربه سياسيخطرناكقرارداردكهنهتنهاسيستمدوحزبيرا زيرسوالميبردبلكهپارلمانراهمدرجايگاهيضعيف ولرزانقرارميدهدكهنهتنهاباائتالفهم،تشكيليك دولت كارآمد و مقتدر ممكن نباشد بلكه كشور دچار بيثباتيهمبشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.