واكنشها به انتخابات بریتانیا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مردم بريتانيا ديروز كه از خواب بيدار شدند، دريافتند قمار ترزا مي، نخستوزير براي اعالم انتخابات زودرس با شكستروبهروشدهواكثريتپارلمانيحزبمحافظهكار، حزب حاكم، جايش را به پارلمان معلق داده است.

بهگزارشبیبیسی،ترزامي،نخستوزيربريتانياهفت هفتهپيشبهنحوغيرمنتظرهايانتخاباتزودهنگاماعالم كرد با اين توجيه كه او براي مذاكرات خروج از اتحاديه اروپا)برگزيت(بهاكثريتبزرگتريدرپارلماننيازدارد تابرنامههايشراپيشببرد.

اين نتيجه امواج شگفتي را در اروپا و حتي تمام دنيا منتشركرد.گونتراتينگر،كميسيونربودجهاتحاديهاروپا با توجه به نتيجه انتخابات بريتانيا درباره اينكه مذاكرات خروج در تاريخ تعيينش//ده 10) روز ديگر( آغاز شود، اظهار ترديد كرد و گفت »وقتي دولتي نباشد، مذاكره هم نيس//ت.«كارل بيلت، نخستوزير سابق سوئد نيز رهبري مي را در توئيتر زير سوال برد: آشفتگي خاطر، آش//فتگيهاي بعدي را همراه ميآورد. هزينه فقدان رهبري واقعي را بايد پرداخت.گي فرهوفشتات، رييس اتحاديه ليبرال و دموكراتهاي اروپا در پارلمان اروپا هم با لحني تند به خانم مي انتقاد كرد: يك گل به خودي ديگر، اول كامرون و حاال مي، مذاكراتي كه پيچيده بود، پيچيدهترهمشدهاست.

ميشلبارنيه،مسوولمذاكراتاتحاديهاروپابابريتانيا براي برگزيت لحني مصالحهجويانهتر داشت: مذاكرات برگزيتبايدوقتيآغازشودكهبريتانياآمادهباشد.بياييد فكرهايمانرابراييكتوافقدرخشانرويهمبگذاريم. دونالد توس//ك، رييس شوراي اروپا در توئيتر به مهلت مذاكراتدوس//الهبرگزيتكهم//ارس9102 بهپايان ميرس//د، اشاره كرده بود: نميدانيم مذاكرات برگزيت كي شروع ميشود اما ميدانيم كه كي بايد تمام شود. تمام سعي خود را بكنيد كه از عدم توافق به علت عدم مذاكرهپرهيزكنيد.

الكساندر استاب، نخستوزير سابق فنالند و اشتفان مايريكيازنمايندگانارشدپارلمانآلمانهردوخواستار دادن مهلت به بريتانيا شدند تا بتواند دولتي باثبات براي مذاكراتبرگزيتتشكيلدهد.مايرگفتبهنظراونتيجه انتخاباتبيثباتيسياسيبريتانياست:طرفگفتوگوي برگزيت با ما رسما ترزا مي است اما واقعيت سياسي بعد ازاينشكستفاجعهبارتغييركرده.نميتوانمتصوركنم كهاوبتواندنخستوزيربماند.

فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپانيزگفتبريتانيابرايخروجازاتحاديهاروپااستراتژي مش//خصي ندارد: يكس//ال بعد از همه پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ما هنوز موضع بريتانيا را در اين مذاكرات نميدانيم و سخت است پيشبيني كنيم كه چه زماني خواهيم دانست براي اينكه دموكراسي گاهي به زمان نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.