شكست رقیب را به فرصت بدل كنیم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علي عادلیفرد*- حس برتريجويي برنده انتخابات و طعم تلخ شكست بازنده، سريال ادامهدار فضاي مجازي شده است.

نشس//تهايم و با شمشير انتقام، نگاه ميكنيم اگر مديري يا فعال سياسي از كنار ستاد رييسي عبور كرد او را مهدورالدم بدانيم و فتوا به حذفش دهيم يا از خاطرات روزهاي رقابت رجز ميخوانيم و گذش//تههاي دور و نزديك رقيب را به محاكمه مينشينيم.

اصالحطلبي روند رو به رشد ملتي است كه در طول دو دهه تالش دارد به نخبگان و كنش//گران سياسي و تحصيلكردگان از صندوق راي گريزان، بياموزد كه راه توس//عه كشور چيست. ميشود به جاي عبور از بيراهههاي سخت و دشوار، از راههاي هموار و راحت عبور كنيم كه كف جامعه به ما در دو دهه اخير نشان داده تا به توسعه پايدار برسيم.

آت//ش انتقام و كينه وقتي ش//علهور ش//ود به تعبي//ر عينالقضاه: هر چيز و همه چيز، غير خود را ميسوزاند.

بايد قدمي به عقب برويم و رقيب بازنده را حرمت نگه داريم، آنگاه ميتوانيم در ادامه راه، صدها قدم به جلو حركت كنيم، رقيب شكستخورده ما اگر ببيند فضايي برايش وجود دارد كه ميتواند طعم تلخشكسترافراموشكنددرميدانبازيسياست سنگ نمياندازد و همراه ميشود.

با همين رقيب شكستخورده ميتوانيم از حصر سخن بگوييم و فرصتهاي ديگر را فراهم آوريم تا بتوانيم در امور سياست داخلي و خارجي همراه و همآوا با ما باشد، رقباي سال 92 روحاني در سال 96 با روحاني به تقاب//ل نبودهاند. علي الريجاني در انتخابات س//كوت ك//رد و جاللي و باهنر... اگر دستگيري نكردهاند، پايمان را هم نگرفتند. امروز اعتدال روحاني، نوش//دارويي براي درمان العالج دردهاي ماست.

در مقايس//ه با گذش//ته دور و نزديك، رقباي اصالحطلبان كمتر هستند و تنها راه كه سخن و نگاهشان به ما نزديك شود، تعامل است و تعامل ايجاد نميش//ود مگر آنكه يك قدم عقب برويم. اعتدال رفتن به راه ميانه نيست، اعتدال، يكي به نعل و يكي به ميخ زدن نيس//ت، اعتدال، نزديك كردن دوسوي مخالف است به همديگر با احترام به خطوط قرمز و اصول يكديگر.

* دبیر آموزش و پرورش نوشهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.