دولت ائتالفی در راه است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نتايج انتخابات پارلمانی بريتانيا از ناكامی ترزا می، نخس//توزير، در كسب حمايت گستردهتر رایدهن//دگان و از دس//ت رفت//ن اكثريت اين حزب حكايت میكند. از طرفی با توجه به اينكه هيچ حزبی نتوانسته اكثريت ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.