ملت ایران با عزم راسخ به پیش خواهد رفت

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- در حالی نیروهای تکفیری داعش روز چهارشنبه هفته گذشته به امنترین مقر سیاسی ایران یعنی مجلس شورای اسالمی تهران در میدان بهارس//تان و حرم مطهر امام خمین//ی )ره( حمل//ه کردن//د که بس//یاری از مخالفان نظام جمهوری اس//المی ایران به ویژه عربستان سعودی برای آنکه خودشان را از طناب تهمتهای طرف//داری داعش برهانند، ایران را یک//ی از حامیان تروریس//ت در منطقه معرفی میکردن//د. آنها مدعی بودند که چون در ایران هیچگونه حمله تروریستی از زمان روی کارآمدن داعش رخ نداده بنابراین ایران یکی از کشورهای حامی تروریست است. اما حوادث روز چهارشنبه نش//ان داد که ایران خود یکی از قربانیان اصلی تروریست در منطقه است و این حادثه بر همه ادعای مطرح ش//ده از س//وی آنها خط بطالنی کش//ید. ایران صبح روز گذشته داغدار تشییع پیکرهایی بود که در حادثه چهارشنبه گذشته مورد حمله تروریستی قرار گرفتند. در مراسم وداع با ش//هدای ترور هزاران نفر از مردم ایران برای همدلی با خانواده شهدا شرکت داشتند و در این میان حضور چهرههای ارشد سیاسی کشور که برای احترام به ش//هدای این حادثه به میان مردم آمده بودند قابل توجه بود. حسن روحانی، رییسجمهور کشورمان در حاشیه این مراسم گفت: همواره وقتی ملت ایران پیروزی بزرگی به دست میآورد بدخواهان به دنبال این هستند که ضربهای به مردم و کشور وارد کنند.

او ب//ا بی//ان اینکه این اقدام تروریس//تی در واقع انتقام از دموکراس//ی است، اظهار داشت: دموکراس//ی در منطقه ما چه آنهایی که حامی تروریس//م هس//تند و در زندگی سیاسیشان دموکراسی ندیدهاند و چه آنهایی که خودشان تروریس//ت هس//تند، از دموکراس//ی به عنوان دموقراتی طاغوت یاد میکنند و با دموکراسی مخالفن//د. رییسجمهور با بی//ان اینکه چون دموکراسی اساس فکری تروریستها را از بین میبرد، تصریح کرد: دموکراسی نشان میدهد خشونت راهحل نیست، زور راهحل نیست، راهحل رای مردم است، انتخابات و صندوق انتخابات به مبنای فکری خشونتطلبان و تروریستها ضربه کاری زده است و همه حامیان آنها دنبال انتقام بودن//د، غافل از آنکه مردم ایران، مردمی مقاوم هس//تند و از این حوادث در زندگی خودش//ان فراوان دیدهاند. روحانی با اشاره به اینکه مردم ای//ران از س//ال 57 و از 22 بهم//ن ماه تا امروز حوادث فراوانی دیدهاند، خاطرنشان کرد: مردم راه خودش//ان را برای دستیابی به اهداف ملی، انسجام ملی و وحدت ملی ادامه خواهند داد و بیتردید ملت ایران، ملتی موفق خواهد بود.

عل//ی الریجان//ی، رییس مجلس ش//ورای اسالمی نیز در مراس//م وداع با شهدای ترور گفت: ام//روز روز وداع با عزیزانی اس//ت که مظلومانه در اقدام تروریستی روز چهارشنبه در مجلس ش//ورای اس//المی و ح//رم مطهر به شهادت رس//یدهاند، است. رییس مجلس عن//وان کرد: در این روز ک//ه به نهاد مردمی یعنی مجلس ش//ورای اسالمی و حرم مطهر حمله ش//د، هدف، نظام مردمس//االری بود. پیام ارزش//مند رهبر انقالب باعث دلگرمی ما و خانوادههای ش//هدای عزیز شد. وی خاطر نشان کرد: نگاه کوتاهی به شهدا یا این فاجعه نشان میدهد که تروریسمها در صحن مطهر و مجلس شوای اس//المی با هدفگیریهای کوردالنه مردم و کارکنان مجلس را به شهادت رسانند، هدفشان نظام مردمساالری بود. از خداوند متعال ش//فای عاجل برای مجروحان این حادثه را میخواهیم.

الریجانی با بیان اینکه جمهوری اس//المی در این س//الها نش//ان داده اس//ت که نگینی قدرتمند و تکیهگاهی مورد اعتماد برای حفظ امنیت و مبازره با تروریسم است، تصریح کرد: اظهارات سبکسرانه وزیر امور خارجه عربستان و رییسجمهور آمریکا نشان داد که آنها حامیان و لکه ننگی در دوره مبارزات ملتها با تروریستها هستند.البتهازمسووالنسعودیانتظاربیشتری نبود چون آنها یک حکومت قبیلهای هستند و امروز حمایت از تروریستها را برعهده دارند. وی با بیان اینکه کار آمریکا که زمانی مدعی هدایت ملتها به دموکراس//ی و حمایت از حقوق بشر بود، به جایی رس//یده که با پول دموکراس//ی و حقوق بشر را ذبح میکند، تصریح کرد: آمریکا این روزها درهای چرخان را برای چپاول گشوده است و با این حربه دموکراسی و حقوقبشر را ذبح میکند. یک روز به بهانه نشست ریاض چند صد میلیارد دالر را میبلعد و یک روز دیگر، به بهانه اتفاقات منطقهای منابع کشورها را میبلعد که با این کارها، آینده آمریکا تاریکتر از هر زمان دیگری شده است.

رییس قوه مقننه افزود: نشس//ت ریاض را برگ//زار کردند و مدعی انزوای ایران ش//دند. این چه انزوایی بود که این همه از مس//ووالن دنی//ا در کنار ایران ق//رار گرفتند و با ملت و دولت ای//ران ابراز همدردی کردند. الریجانی با اش//اره ب//ه مصوبه اخیر س//نای آمریکا در تصویب قطعنام//های برای اعمال تحریمهای بیش//تر علیه ایران خاطرنش//ان کرد: از همه این اقدامات قبیحتر، مصوبه س//نا در حمایت از تروریستها و اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران بود. درس//ت در زمانی ک//ه به پارلمان ایران حمله ش//ده بود، سنای آمریکا با کمال بیش//رمی قانونی ب//رای اعم//ال تحریمها و حمایت از تروریسم تصویب کرد و نشان داد که از کمترین عاطفه انسانی برخوردار است.

وی با بی//ان اینکه ما هماکنون با دو داعش منطقهای و داعش بینالمللی روبهرو هس//تیم، ابراز داشت: آمریکا با تصویب این مصوبه نشان داد در کنار داعش منطقهای است و اثبات کرد خود رهبری داعش بینالمللی را برعهده دارد. از سویی این اقدام صحت اظهارات امام خمینی و مق//ام معظم رهبری را نش//ان داد که آمریکا شیطان بزرگ اس//ت و کسانی که میخواهند با تروریس//م مبارزه کنند، راه//ی جز مقابله با آمریکا ندارند. رییس مجلس افزود: آمریکاییها گستاخی کردند و تحریمهایی را وضع کردند. آمریکا میداند س//پاه و نیروی قدس مهمترین نیروی منطقهای علیه تروریس//م هستند و این قوانین همدس//تی آنها با تروریستها را نشان میدهد. وی با بیان اینکه سپاه نیروی مردمی فداکار برای انقالب اس//المی است، عنوان کرد: نیروی قدس و س//پاه خط قرمز ایران اس//ت و پاس//خ کوبندهای به آنها خواهی//م داد. از امروز پردههای تزویر ارتش آمریکا و س//ازمان س//یا را کنار زده و نش//ان میدهیم این دو دستگاه، پایگاه اصلی تروریس//م در منطقه هستند. این اقدام صحنه منطقه را ش//فافتر و ایران را برای مبارزه با تروریسم مصممتر میکند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور نیز در این مراسم گفت: از زمانی که گروههای تکفی//ری در منطقه دس//ت به آش//وب زدند و کش//ورهای مختلف و مردم مس//لمان را مورد تهاجم قرار دادند، کش//وری که ب//ا تمام توان جلوی تروریستها ایستاد، ایران بود. گروههای تروریس//تی در این ایام خیلی تالش کردند که به امنیت ایران آسیب بزنند اما به فضل الهی با همت نیروهای امنیتی و نظامی موفق نشدند. آنه//ا عملیات کوری انج//ام دادند که به خیال خودشان به کشور آسیب بزنند اما مطمئنا این عمل در مقطع فعلی موجب انسجام، وحدت و یکپارچگی ملت ایران خواهد ش//د و حتما راه مبارزه با تروریس//م به صورت جدیتر در ایران استمرار پیدا خواهد کرد.

ناطق نوری هم در حاش//یه مراس//م وداع با پیکرهای ش//هدا گفت: ه//دف اصلی به وجود آوردن ای//ن جری//ان داعش و تروریس//تهای افراطی، ایران به عنوان مرکز ثقل اس//الم ناب اس//ت. وی با اشاره به اینکه دامن خود آنهایی که اینها را به وجود آوردهاند، گرفته شده است، افزود: هدف اصلی تروریس//تها ایران است که امیدواریم خنثی شود.

آیتاهلل آملی الریجانی نیز در سخنان کوتاهی گفت: روش//ن است که کشورهای سلطهگر در مقام ضربه زدن به کش//ور ما هس//تند. آنها در منطقه هم موجب ناامنی ش//دند اما کشور ما کش//وری امن ب//وده و خواهد ب//ود و این برای سلطهگرانسنگیناست.بنابراینتالشمیکنند در کشور ناامنی ایجاد کنند. اما مطمئن باشند مردم این مرز و بوم، نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح و همه مسووالن با اتحاد نخواهند گذاشت چنین اتفاقی بیفتد. پیامتسلیتمقاممعظمرهبری مق//ام معظم رهبری هم روز گذش//ته در پی این حادثه تروریستی پیام تسلیتی صادر کردن//د. در مت//ن پیام رهبر معظ//م انقالب آمده اس//ت: حادثه تروریس//تی روز دوازدهم م//اه مبارک رمض//ان در مرقد ام//ام راحل و در مجلس ش//ورای اس//المی که به شهادت تعدادی از عزیزان روزهدار و زخمی شدن جمع بیشتری انجامید، نشانه آشکاری است از کینه و دشمنی خباثتآلود مزدوران استکبار با ملت ش//ریف ایران و با هر آنچه مربوط به انقالب و نظام اس//المی و رهبر فقید عظیمالشأن آن اس//ت. اینگونه جنایات که حاکی از خباثت و در عین حال، حقارت مباشران و نیز آمران و مس//ببان آن است، بس//ی کوچکتر از آن است که در عزم ملت ایران خللی ایجاد کند. نتیج//ه قطعی اینها چیزی جز افزایش نفرت از دولته//ای آمریکا و عوامل آنان در منطقه همچون سعودی نیست. ملت ایران، متحد و با عزم راس//خ به پیش خواهد رفت انشاءاهلل. یاد ش//هیدان این حادثه را گرامی میدارم و به خانوادههای آنان تبریک و تس//لیت عرض میکنم و بهبود مجروحان و آسیبدیدگان را از خداوند متعال مسالت میکنم. ابعادتازهحادثهتروریستیتهران وزیر اطالعات در حاشیه این مراسم اطالعات جدیدتری از این حادثه در اختیار مردم قرار داد. سیدمحمد علوی با اشاره به شناسایی عقبه تیم تروریس//تی حوادث اخیر گفت: م//ا در دو روز گذش//ته و پس از این اتف//اق رد آنها را زدیم و آنها را شناس//ایی کردیم. عقبه تیم تروریستی را شناس//ایی کردیم و اکنون افراد متعددی از آنها شناس//ایی و دستگیر ش//دند و محلی که در آن ب//ا هم همپیمان ش//ده بودند و فیلم آن را م//ردم در فضای مجازی دیدند، شناس//ایی ش//د و تعدادی از نفراتشان هنوز آنجا حضور داشتند که دستگیر شدند. وی افزود: تجهیزات، مواد منفجره و کمربند انفجاری که آماده کرده بودند در اختیار نیروهای اطالعات و س//ربازان گمن//ام امام زمان)عج( قرار گرفته اس//ت اما با توجه به اینکه این عملیات در میانه راه است و باید جزییات آن مکتوم بماند تا سربازان گمنام ام//ام زمان)عج( به آخرین هدفها ضربه بزنند پس از پایان عملیات اطالعات کامل را به اطالع مردم میرسانیم.

پس از این سخنان بود که عصر دیروز وزارت اطالعات جزییات بیش//تری از اقدامات امنیتی خود را طی بیانیهای منتشر کرد. براساس این اطالعات 41 نفر از عناصر گروهک وهابی داعش دستگیر شدند. در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: در پی سلسله عملیات پیچیده اطالعاتی و ب//ا همکاری خانواده برخی تروریس//تها در اس//تانهای کرمانشاه، کردس//تان، آذربایجان غربی و تهران 41 نفر از عناصر گروهک وهابی داعش متشکل از تیمهای عملیاتی و همچنین س//رپلهای ارتباط//ی و تدارکات//ی ب//ه همراه مقادیری اس//ناد، مدارک و تجهیزات عملیات تروریس//تی قبل از هر گونه اقدام شناس//ایی و دستگیر شدند. اطالعیهدوموزارتکشور ضعف عملکرد صدا و سیما در اطالعرسانی از حادثه روز چهارشنبه تهران موجب انعکاس اخبار و ش//ایعههایی شد که در نهایت وزارت کش//ور برای پایان دادن ب//ه این اخبار ضد و نقیض همان روز چهارشنبه اطالعیهای منتشر ک//رد تا اخب//ار دقیق و صحی//ح را در اختیار ش//هروندان قرار ده//د. از آنجایی که پس از خاتمه یافتن حادثه، تعداد شهدا تنها 12 تن بود اما این آم//ار در طول روزهای بعد از آن افزایش یافت، وزارت کشور صبح دیروز دومین اطالعیه خود را منتش//ر کرد. در این اطالعیه آمده اس//ت: بر اس//اس آخری//ن گزارشهای دریافت//ی از مراجع درمانی و قضایی، تاکنون 17 ت//ن از هموطنان روزهدار اعم از نیروهای حفاظت//ی، کارکن//ان اداری و مردم عادی به شهادت رسیدهاند و تعداد 56 نفر نیز مجروح ش//دهاند. وزارت کشور در ادامه نوشته است: افزایش تدریجی آمار اعالمی شهدا نیز به علت به ش//هادت رسیدن تعدادی از مجروحان در س//اعات پس از حادثه بود. تع//داد چهار تن از هموطنان در س//اعات اولیه پس از حادثه مفقود بودند و اطالعی از سرنوشت آنها نبود که مشخص شد به ش//هادت رسیدهاند و در هم//ان لحظات اولیه به مراکز درمانی منتقل ش//ده بودند. تروریستها پنج نفر بودهاند که همگی در درگیری از سوی نیروهای امنیتی به سزای اعمال جنایتکارانه خود رسیدند.

برخی از شهدای ترور حادثه روز چهارشنبه تهران، روز گذش//ته در قطعه 50 بهشت زهرا در کنار مزار ش//هدای مدافع حرم آرام گرفتند. پیکر شهید جواد تیموری در قطعه 28 در کنار برادرش که در عملیات مرصاد به شهادت رسیده بود به خاک سپرده شد. مازیار سبزعلی، باغبان ش//هید در حرم مطهر حضرت امام)ره( و پیکر حجتاالس//الم تقوی در شهر قم تشییع شد. پیکر دو شهید حسین جاللیراد، مسوول دفتر نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی و حسین بنیاردالن، دبیر اجرایی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسالمی خراسان شمالی هم در بجنورد تشییع شدند.

مراسموداعباپیکرشهدایعملیاتتروریستیتهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.