حادثهتروریستیتهرانهشداریبود برایکسانیکهدهه06 رانشناختند

Jahan e-Sanat - - News -

خطیب موقت نماز جمعه تهران حادثه تروریستی اخیر را هشداری برای کسانی که دهه 60 را نشناختند، عنوان کرد و گفت: جای بسی تاسف است که برخیها در حالی که خودشان در این جریانات بودند امروز از گذشته خود پشیمان شدهاند. به گزارش ایلنا، حجتاالسالم کاظم صدیقی در خطبههای نماز جمعه با بیان تسلیت حادثه دردناک تروریستی روز چهارشنبه گفت: بس//اط حادثه رذالت تروریستهای زبون فریبخورده بدبخت دنیا و آخرت در حرم حضرت امام زود برچیده شد اما در مجلسشورایاسالمیبهدلیلوجودجمعیتبیشتر،نیروهای حفاظتی سپاه و امنیتی با مدت زمان بیشتری توانستند آنها را از بین ببرند. البته تعدادی از عزیزان ما به لقاءاهلل پیوستند. این مظلومیت هم برای ملت ایران تزریق بیداری و هوشیاری بود و هم برای شهدا منشأ تقرب شد.

وی با بیان اینکه شهادت برای ما کرامت است، گفت: حادثه تروریس//تی از ساختهها و فرآوردههای دنیای استکبار است و امام خمینی )ره( رژیم آمریکا را تروریست بالذات معرفی کرده چراکه بنیان آنها بر شرارت، قتل و غارت است. غده سرطانی صهیونیست را در این جا کاشتند و تروریست دولتی را دامن زدند. این رژیم یکی از ماموریتهایش همین ترورها بود. بعد از انقالب نیز که شرق و غرب از انقالب ما به حیرت درآمد این روحیه جهادی در آحاد ملت و عشق به شهادت و نترسیدن از تحریمها باعث پیروزی ما شد.

صدیقیبااشارهبهترورهایدهه06 خاطرنشانکرد:مادر دهه06 فجایعیبسعظیمراپشتسرگذاشتیم.نیروهاییکه شبکهایبخشیازجوانانمارادروادیقتلودرندگیقراردادند. آنها در ابتدا دم از نهجالبالغه و مبارزه با آمریکا میزدند اما نوک پیمان آمریکا شدند و چه فجایعی که نیافریدند و محرابهای جمعه ما را خونین کردند و مسووالن نظام و نخبگان کشور را که موتور تدبیر و مدیریت کشور با آنها گرم بود و حرکت میکرد مانند شهید بهشتی و مطهری را ترور کردند، رییسجمهور ما را ترورکردند.اینچهظرفیتیاستوچهملتیاستکههمهاین داغها را هضم کرد اما چرخ موتور انقالبش یک روز هم راکد نشد بلکه با هر خون تدین و والیتمداریشان افزون شد.

او با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از حادثه تروریستی چهارشنبهگفت:بهتعبیرمقاممعظمرهبریاینماجرایکترقه بازی بود. مردم ما با این ترقهها نمیترسند. اما این هشدار بود برایکسانیکهدهه06 رانشناختندواینجالدهایخونآشام را جالد نمیدانند اما اعمال قانون و پیاده کردن قوانین توسط یک ولی فقیه دارای مبنا را مورد خدشه قرار میدهند. وی افزود: جای بسی تاسف است که برخیها در حالی که خودشان در این جریانات بودند امروز از گذشته خود پشیمان شدهاند. مگر ملت را از خود جدا میدانید. این حرکت ادامه همان حرکت انقالب است. ما این آتشها را خاموش کردیم. امروز که از اقتدار بیشتر برخورداریم و جوانان از بینش اسالمی بیشتر برخوردارند این اتفاقات به ما صدمه نمیزند و ما همچنان ایستادهایم و از مقابله باآمریکاواستکبارجهانیعقبنشینینخواهیمکرد.

صدیقی تاکید کرد: جریان انقالب ایران با رهبری حضرت امام یک حادثه تاریخی ابتر نبود بلکه مانند عاشورا یک جریان مستمر اس//ت و یک جریان فکری است که ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نکاتی را برای ادامه نهضت بیانفرمودند،تصریحکرد:امامشخصیتپرجاذبهایداشت،امام صادق، عارف و مجاهد بود و در چارچوب دین حرکت میکرد و شعارهایی را مطرح کرد که این شعارها جوانان را مجذوب کرد. ش//عار استقالل؛ نه شرقی و نه غربی بودن را تداعی میکرد و شعار عدالت اجتماعی و اقتصادی و شعار مردمساالری میداد. مردمی که والیتمدارند و به حکم خدا سر سپردهاند، مردمی که اسالم را در جامعه با جمهوریت محقق کردند، مردمی که مجرای والیت هستند. این مردم را امام در مقابل جریانهای الحادی آماده کرد.

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: امام این انقالب را برای خودش نمیخواست بلکه برای جامعه بشریت نقط//ه آغاز میدید. در نهضتهای قبلی مانند مش//روطیت، شعارهای ما حداقلی بود اما امام ریشهدار و بصیر بود، افق بلند داشت و نسلهای بعد را میدید. بنابراین انقالب ایران تنها برای ایران نیست بلکه انقالب مستضعفان است. امام دلبر شد و دل ه//زاران نف//ر را به خود متوجه کرد. امروز نیز نیاز ما به قدرت شعارهای انقالبی بیش از پیش است.

صدیقی در بخش دیگری از خطبههای این هفته نماز جمعه تهرانبااشارهبهانتخابات92 اردیبهشتگفت:انتخاباتراپشت سرگذاشتیم.انتخاباتسال69 برایمانقطهعطفعزت،آبرو و اقتدار بود و به شرق و غرب برای چندمین بار نه گفتن بود و به نظام والیی آری گفتن بود. بیعت با آرمانهای امام و شهدا بود. تجدید پیمان با رهبر انقالب بود.

او با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: هم جمعیت عظیمی که تالش کردند اما نامزدشان رای نیاورد و هم آنها که نامزدش//ان رای آورد، آحاد اینها لش//کر انقالب، قشون والیت بودند وحضورشان مقابله با استکبار بود و اعالم اراده قطعی برای ادامه راه امام بود. حضور آنها به معنی پذیرش صددرصد نظام و حمایت از آن بود. پیشگیری از خیلی از خطرات در صحنه بینالمللی بود. آنهایی که رای نیاوردند نیز ظرفیت نشان دادند و آن را برای خود شکست تلقی نکردند و آنهایی که رای آوردند بدانند این رای به نظام مقدس و حقانیت خون شهیدان است.

خطیبموقتنمازجمعهتهرانبااشارهبهآیهایازقرآنکریم گفت: ارتدادی که خداوند در قرآن خطاب به مومنان میگوید درباره ترک روزه و زکات نیست، همه اینها بعد از پیامبر )ص( سرجای خودش بود اما قرآن هشدار به ارتداد سیاسی میدهد. هشدار به این است که خط را تغییر ندهید، راه شهادت را به انزوا نبرید. این انقالب برای پیاده شدن اسالم است و اسالمیت جمهوری ما به والیت است.

اوباتاکیدبراینکهرنگسیاسینداردوجزوهیچگروهحزبی خاصی نیست، خطاب به رییسجمهور گفت: امروز که سکان مملکتبهامانتبهشمارسیدهاستقدرتمیخواهید.بدانیدکه این استقالل به قیمت گرانی به ما رسیده است. مردم سختیها را تحمل کردند و کشتهها دادند تا زیر یوق آمریکا نباشند. یکی از جاذبههای انقالب ما بیرون آمدن از چنبره سلطه آمریکاست و جوانها پیرو امام هس//تند و دنیای غیر مسلمان، حزباهلل را الگو میدانند. بیایید حرفهایتان را در قالب چارچوبهای شرعیبگویید.

صدیقیتاکیدکرد:نبایددرمقابلپرچمدارومنشأمشروعیت حرفی بزنیم تا دشمن بگوید در این نظام افرادی هستند که با قانوننظاممسوولیتگرفتندامانقشاپوزیسیونایفامیکنند. این بسیار بد است چه برسد که یک فردی که لباس روحانیت پوشیده آن را انجام دهد. باید الگوی اخالقی جامعه باشید. در همین راستا وقتی محور حرکتها از نظر قانون اساسی نکتهای میگوید روسای قوا باید حریم نگه دارند. در جریان سند0302 اگر خالفی شرعی هم نباشد اما در شأن نظام جمهوری اسالمی نیستوهمانطورکهرهبرمعظمانقالبفرمودندبیگانگاننباید برای آموزش وپرورش ما برنامه دهند.

او در پایان گفت: از سران قوا توقع داریم از امام جلو نیفتند و حرمت نظام و والیت را حفظ کنند چراکه برای ایجاد وحدت بیش//تر و استقالل کش//ور همین والیت است که پایه اساس ماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.