هدف تروریستها صحن مجلس و نمایندگان بود

Jahan e-Sanat - - News -

رییسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسگفت:بااقدامبهموقع در بستن درهای ورودی صحن، تروریستها نتوانستند به هدفشان که نمایندگان بود، برسند. عالءالدین بروجردی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد: هدف تروریستها صحن مجلس و نمایندگان ملت بزرگ ایران بود که با هوشیاری نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اقدام بهنگام در بستن درهای ورودی، آنها به ساختمان مراجعات مردم حمله کردند؛ مردم بیگناهی را که برای حل مشکالتشان به مجلس آمده بودند به رگبار بستند و تعدادی را به شهادت رساندند، همچنین تعدادی از کارکنان زحمتکش مجلس نیز در این حادثه ش//هید ش//دند. وی افزود: تردیدی نداریم که طراح اصلی این توطئهها آمریکای جنایتکار است. آمریکا از اینکه در مصاف هستهای با جمهوری اسالمی ایران شکست خورده و امروز از صفر تا صد این دانش در اختیار جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران است عصبانی است. البته به دلیل اعتقادمان و فتوای مقام معظم رهبری متعهد هستیم که این دانش در کشور ما کاربرد نظامی نداشته باشد. آمریکا از اینکه ما تنها کشوری هستیم که هیچگونه مشروعیتی برای رژیم غاصب صهیونیستی قائل نیستیم و معتقدیم همه سرزمینهای اشغالی باید آزاد شود از دست ما و ملت ما عصبانی است. این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: آمریکا از اینکه امروز برخالف دوران جنگ تحمیلی که حتی یک موشک برای دفاع از کش//ور را نداشتیم و امروز با همت فرزندان دالور ملت جزو چند کشور قدرتمندسازندهموشکهستیم،عصبانیاستوتوطئهمیکند؛آمریکاازاینکهما توطئههایشومآنهادرعراقوسوریهراخنثیمیکنیمونیروهایمستشاریمابه دعوت دولتهای این دو کشور در آنجا حضور دارند و توطئههای آمریکا را نقش بر آبمیکنندعصبانیاست.ویهمچنینگفت:آمریکاازاینکهمقاممعظمرهبری حضرت آیتاهلل خامنهای با صراحت و شجاعت اعالم فرمودند ما به هر کشور و گروهیکهعلیهرژیمصهیونیستیبجنگدکمکمیکنیموسالحمیدهیمعصبانی است و ما در پاسخ به آمریکا میگوییم که آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیتبمیر.بروجردیدربارهعلتحضورطوالنیمدتتروریستهادرساختمان مراجعات مردمی ، نمایندگان گفت: دلیلش حفظ جان دهها کارمندی بود که در اتاقها حضور داشتند. باید به دقت عمل میشد به همین دلیل قدری زمان برد اما به فضل الهی هر سه تروریست به درک واصل شدند و این پیام ملت ما و شما نمازگزاران عزیز به آمریکاست که آمریکا بداند این ملت بزرگ با این حرکتهای کودکانه مسیر الهی و نورانی خود را به هیچوجه تغییر نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.